เผยแพร่แล้ว: 2021-02-01

การใช้ไคโตซานต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกร

ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว, ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์, ปณัท สุขสร้อย, นิตยา ทองทิพย์

136-145

การใช้สารเคมีในการทำนาข้าวของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

สยาม อรุณศรีมรกต, วรพร สังเนตร, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์

173-180

การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสถานการณ์ภัยแล้งในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เพ็ญฑิตา เอี่ยมชม, เฉลิมพล จตุพร, พัฒนา สุขประเสริฐ, สุวิสา พัฒนเกียรติ

191-198

การปรับปรุงประสิทธิภาพการกำกับดูแลร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพื่อลดปัญหาสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร

ไชยนันต์ แท่งทอง, แพรวพรรณ คงนิล, อิงอร ปัญญากิจ, ประทีป อารยะกิตติพงศ์, กุลพิพิทย์ จันทร์บวย, สุธาวัลย์ สิทธิวิชชาพร, สมฤดี ฤดีเจริญสกุล, สรา อาภรณ์

199-207

ประสิทธิภาพของสารละลายน้ำมันกานพลูในการสลบปลาดุกรัสเซีย

พุทธชาติ อิ่มใจ, จุฑารัตน์ แก่นจันทร, อรอนงค์ ไชยรา

217-224

ความหนาแน่นที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลานิลในระบบน้้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์

เหล็กไหล จันทะบุตร, จุฑารัตน์ แก่นจันทร, บัณฑิตา สวัสดี, พุทธชาติ อิ่มใจ, ชนวรรณ โทวรรณา

225-230

การใช้ไบโอฟลอคอบแห้งในการผลิตอาหารปลานิล (Oreochromis niloticus)

สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป, ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์, กรกฏ สันทัดการ

231-237

ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Aeromonas hydrophila ที่แยกได้จากกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) ที่แสดงอาการป่วย ในจังหวัดสกลนคร

ทรงทรัพย์ อรุณกมล, ธราดล จิตจักร, นพรัตน์ พัชณีย์, สกลสุภา เจนศิริวงศ์

238-246

การวิเคราะห์พื้นที่ระบาดของหอยเชอรี่ในประเทศไทย

ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สยาม อรุณศรีมรกต, จันทิมา ปิยะพงษ์, กฤษนัยน์ เจริญจิตร

247-257

ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับนมคุณภาพสูงของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น

อนันต์ ที่ดี, พัชรี สุริยะ, เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์

258-269