การคัดเลือกแบคทีเรียชอบร้อนและชอบเค็มที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้ จากตัวอย่างดินเค็ม

Main Article Content

ผกามาศ ราชมนตรี

บทคัดย่อ

จังหวัดมหาสารคามเป็นพื้นที่การเกษตรที่มีการเพาะปลูกข้าวเป็นหลักจึงมีฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวปริมาณมาก การประยุกต์ใช้แบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเพื่อการกำจัดฟางข้าวจึงได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ เนื่องจากพื้นที่ส่วนมากเป็นเขตร้อนแห้งแล้งและดินเค็มจึงต้องใช้แบคทีเรียที่สามารถเจริญในสภาวะดังกล่าวได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกแบคทีเรียชอบร้อนและชอบเค็มที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส โดยเก็บตัวอย่างดินเค็มใน เขตจังหวัดมหาสารคาม 70 ตัวอย่าง ซึ่งสามารถแยกแบคทีเรียได้ 106 ไอโซเลท จากนั้นทดสอบการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเบื้องต้นโดยสังเกตโซนใสรอบโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง CMC ผลการทดลองพบ 9 ไอโซเลท ที่สามารถสร้างรัศมีโซนใสขนาด 25-105 มิลลิเมตร นำแต่ละไอโซเลทมาศึกษาความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสโดยวัดค่ากิจกรรมเอนไซม์หลังการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวที่สภาวะต่างๆ การศึกษาผลกระทบของความเข้มข้นเกลือ (3-10 เปอร์เซ็นต์) ต่อการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสในอาหารเลี้ยงเชื้อ Lactose broth ที่เติม CMC เข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ผลการทดลองพบว่าค่ากิจกรรมเอนไซม์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบไอโซเลท RMU41 มีค่ากิจกรรมเอนไซม์สูงที่สุดเท่ากับ 0.826±0.001 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 50 องศา เซลเซียส และความเข้มข้นเกลือเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ไอโซเลท RMU41 ที่เพาะเลี้ยงใน Lactose broth ที่เติมฟางข้าวเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์เป็นแหล่งคาร์บอนให้ค่ากิจกรรมเอนไซม์เท่ากับ 0.246±0.031 ยูนิตต่อมิลลิลิตร เมื่อวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNA ของไอโซเลท RMU41 พบว่ามีความใกล้เคียงกับ Streptomyces thermogriseus และ Streptomyces thermovulgaris 99.79 เปอร์เซ็นต์
Streptomyces thermovulgaris 99.79 เปอร์เซ็นต์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ราชมนตรี ผ. . (2021). การคัดเลือกแบคทีเรียชอบร้อนและชอบเค็มที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้ จากตัวอย่างดินเค็ม. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2), 285–294. https://doi.org/10.14456/paj.2017.17
บท
บทความวิจัย