ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Aeromonas hydrophila ที่แยกได้จากกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) ที่แสดงอาการป่วย ในจังหวัดสกลนคร

Main Article Content

ทรงทรัพย์ อรุณกมล
ธราดล จิตจักร
นพรัตน์ พัชณีย์
สกลสุภา เจนศิริวงศ์

บทคัดย่อ

การศึกษาความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Aeromonas hydrophila ที่แยกได้จากกบนาที่แสดงอาการป่วย ในพื้นที่จังหวัด สกลนคร ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สามารถแยกเชื้อ A. hydrophila จากตัวอย่างกบป่วยได้ทั้งหมด 51 ไอโซเลท โดยเชื้อมีลักษณะกลมขอบเรียบในอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA ย้อมติดสีแกรมลบ รูปร่างแท่งสั้น สร้างเอนไซม์
catalase และ oxidase ไม่สามารถเจริญได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี 4% โซเดียมคลอไรด์ เมื่อน ามาทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ พบว่าสามารถแบ่งระดับความไวต่อยาได้ 2 กลุ่มดังนี้คือ กลุ่มที่ให้ผลการดื้อยา (resistance: R) พบว่ามี 4 ตัวยาคือ Amoxicillin,Ampicillin, Erythromycin และ Penicillin G มีอัตราการดื้อยา 100, 100, 96.08 และ 100% ตามล าดับ กลุ่มที่ให้ผลพบว่ามีความไวต่อยาปฏิชีวนะ (sensitive: S) มี 11 ตัวยา คือ Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Enrofloxacin, Gentamicin,Kanamycin, Nitrofurantoin, Norfloxacin,Sulfamethoxazole/Trimethoprim, Tetracycline, Oxytetracycline และ Streptomycin โดยมีอัตราการความไวต่อยา 94.12, 98.04, 96.08, 98.04, 92.16, 100.00, 96.08, 98.04, 39.22, 41.18 และ 92.16% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การใช้ยา Oxytetracycline และ Tetracycline มีค่าความไวต่อยาที่อัตราส่วนความไวต่อยาต่ำ
และมีแนวโน้มการดื้อต่อยาปฏิชีวนะซึ่งตรงกับการให้ข้อมูลของเกษตรกรในพื้นที่ที่พบว่ามีการใช้ยาปฏิชีวนะทั้งสองชนิดนี้มาเป็นระยะเวลานานจึงควรมีการเฝ้าระวังการใช้ยา 2 ชนิดนี้อย่างใกล้ชิด

Article Details

How to Cite
อรุณกมล ท. ., จิตจักร ธ. ., พัชณีย์ น. ., & เจนศิริวงศ์ . ส. (2021). ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Aeromonas hydrophila ที่แยกได้จากกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) ที่แสดงอาการป่วย ในจังหวัดสกลนคร. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2), 238–246. https://doi.org/10.14456/paj.2017.13
บท
บทความวิจัย