ประสิทธิภาพของสารละลายน้ำมันกานพลูในการสลบปลาดุกรัสเซีย

Main Article Content

พุทธชาติ อิ่มใจ
จุฑารัตน์ แก่นจันทร
อรอนงค์ ไชยรา

บทคัดย่อ

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันกานพลูในการสลบปลาดุกรัสเซีย (Clarias gariepinus) ที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 6.5±4.91 กรัม ความยาว 9.80±0.88 เซนติเมตร โดยใช้น้ำมันกานพลูที่มีความเข้มข้น 0,5, 10, 15 และ 20 ppm พบว่าน้ำมันกานพลูที่ความเข้มข้น 0, 5 และ 10 ppm ไม่สามารถท้าให้ปลาสลบได้ ปลาดุกเริ่มเข้าสู่ระยะที่ 2 (Stage of Loss Equilibrium) ในความเข้มข้น
ที่ 15 ppm และ 20 ppm โดยที่ความเข้มข้น 20 ppm เหมาะสมที่ใช้ในการสลบปลาดุกรัสเซีย ซึ่งสามารถท้าให้ปลาสลบในระยะที่ 2 ภายใน 5 นาที หลังจากการสัมผัสกับน ้ามันกานพลู และสลบนาน 4 ชั่วโมง

Article Details

How to Cite
อิ่มใจ พ. ., แก่นจันทร จ. ., & ไชยรา อ. . (2021). ประสิทธิภาพของสารละลายน้ำมันกานพลูในการสลบปลาดุกรัสเซีย. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2), 217–224. https://doi.org/10.14456/paj.2017.10
บท
บทความวิจัย