การใช้ไคโตซานต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกร

Main Article Content

ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว
ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์
ปณัท สุขสร้อย
นิตยา ทองทิพย์

บทคัดย่อ

การใช้พรีไบโอติกในอาหารสัตว์เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมโดยไคโตซานเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่นิยมใช้เสริมในอาหารเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุกร ไคโตชานสามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและทำให้สัตว์มีสุขภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากไคโตซานเป็นสารพรีไบโอติกเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหาร ทำให้ความสามารถในการย่อยของสารอาหารมีประสิทธิภาพที่ดีส่งผลต่อสุขภาพของสุกรอีกด้วย อย่างไรก็ตามการใช้ไคโตซานในอาหารสุกรระยะต่างๆ นั้น ควรคำนึงถึงระดับการใช้ที่เหมาะสม โดยปริมาณไคโตซานที่เหมาะสม คือ 300 พีพีเอ็ม ในสูตรอาหารส่งผลให้สุกรระยะต่างๆ มีอัตราการเจริญเติบโตและสุขภาพที่ดีขึ้น ดังนั้นการเสริมไคโตซานควรจะเป็นการเสริมในอาหารเพื่อสุขภาพของสุกรมากกว่าใช้เป็นสารเร่งการเจริญเติบโต

Article Details

How to Cite
เสนขวัญแก้ว ฉ. ., เคนจันทน์ ป. ., สุขสร้อย ป. ., & ทองทิพย์ น. . (2021). การใช้ไคโตซานต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกร. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2), 136–145. https://doi.org/10.14456/paj.2017.1
บท
บทความวิจัย