การปรับปรุงประสิทธิภาพการกำกับดูแลร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพื่อลดปัญหาสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร

Main Article Content

ไชยนันต์ แท่งทอง
แพรวพรรณ คงนิล
อิงอร ปัญญากิจ
ประทีป อารยะกิตติพงศ์
กุลพิพิทย์ จันทร์บวย
สุธาวัลย์ สิทธิวิชชาพร
สมฤดี ฤดีเจริญสกุล
สรา อาภรณ์

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐในการกำกับดูแลร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทาง การเกษตรเพื่อให้เกิดการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและช่วยลดปัญหาการตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตรเก็บข้อมูลโดยการ รวบรวมเอกสารข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร สารวัตรเกษตร ร้าน
จำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรใน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ศรีสะเกษ เชียงใหม่ จันทบุรี กระบี่และน่าน รวมทั้งสิ้น 49 ร้าน ตัวแทนสมาคมผู้ผลิตหรือจ าหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตร เกษตรกร ผู้ใช้สารเคมีเกษตร องค์กรอิสระ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงการประเมินหลักสูตรอบรม “ผู้ควบคุมการ
ขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ผลการศึกษาสรุปเป็นแนวทางมาตรการในการกำกับดูแลร้านจำหน่ายจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพื่อลดการตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร ได้แก่ ร้านจำหน่ายควรมีบุคลากรเฉพาะด้านที่มีความรู้ความสามารถ ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรประจำร้านควรระบุวุฒิการศึกษาภาคบังคับเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำ สำหรับบุคลากรจากร้านจำหน่ายที่จะเข้ารับการอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางเกษตร และร้านจำหน่ายควรมีระบบรายงานผลการจ าหน่ายและการได้มาซึ่งวัตถุอันตรายทางการเกษตร นอกจากนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการกำกับดูแลวัตถุอันตรายทางการเกษตรหน่วยงานภาครัฐควรมีมาตรการอื่นเพิ่มเติม เช่น ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐที่กำกับ
ดูแลกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการทำงานของสารวัตรเกษตร ส่งเสริมให้มีแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลจากการสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตร และสนับสนุนให้บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุอันตรายทางเกษตร ดำเนินการฝึกอบรมการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยให้กับเกษตรกรโดยตรง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แท่งทอง ไ. ., คงนิล แ., ปัญญากิจ อ. ., อารยะกิตติพงศ์ ป. ., จันทร์บวย ก. ., สิทธิวิชชาพร ส. ., ฤดีเจริญสกุล . ส. ., & อาภรณ์ ส. . (2021). การปรับปรุงประสิทธิภาพการกำกับดูแลร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพื่อลดปัญหาสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2), 199–207. https://doi.org/10.14456/paj.2017.8
บท
บทความวิจัย