อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ ปริมาณแป้งของมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50

Main Article Content

กฤตภาส ยุทธอาจ
สำราญ พิมราช
เหล็กไหล จันทะบุตร

บทคัดย่อ

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ เปอร์เซ็นต์แป้งของมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 โดยทำการทดลองที่บ้านดอนหัน ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วางแผนการทดลองแบบ Randomized
Complete Block Design (RCBD) จ านวน 4 ซ้ า ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี คือ 1) ไม่ใส่ปุ๋ย 2) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กก./ไร่ 3) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 400 กก./ไร่ และ 4) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 200 กก./ไร่ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 25 กก./ไร่
จากการศึกษาพบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กก./ไร่ มีผลทำให้การเจริญเติบโตของมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มากที่สุด และให้เปอร์เซ็นต์แป้งมากที่สุด (75.20 % โดย นน.แห้ง) แต่ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสด (4,016.0 กก./ไร่) ไม่แตกต่างไปจากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 200 กก./ไร่ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 25 กก./ไร่ ซึ่งกรรมวิธีดังกล่าวมีแนวโน้มทำให้ผลผลิตมากที่สุด(4,309.4 กก./ไร่) และไม่แตกต่างไปจากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 400 กก./ไร่ (3,776.1 กก./ไร่) และการไม่ใสปุ๋ย(3,018.7 กก./ไร่) ซึ่งมีแนวโน้มให้ผลผลิตต่ าสุดและให้เปอร์เซ็นต์แป้งน้อยที่สุด

Article Details

How to Cite
ยุทธอาจ ก. ., พิมราช ส. ., & จันทะบุตร เ. . (2021). อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ ปริมาณแป้งของมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2), 181–190. https://doi.org/10.14456/paj.2017.6
บท
บทความวิจัย