แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลาง ถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดในการบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อใช้ทางการเกษตร

Main Article Content

รัฐพล สุขสมบูรณ์
ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
วุฒิกร สายแก้ว
ศิวดล กัญญาคำ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลางถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด (Moving Fluidized bed bioreactor - Granular Activated Carbon, MFBBR- GAC) ในการบ าบัดน้ าเสียเพื่อใช้ทางการเกษตร MFBBR- GAC ท าจากอะคริลิคใสทรงกระบอกตั้งสูงมีทิศการไหล
ขึ้นแบบเกลียวเชื่อมต่อกับถังรวบน้ าเสียจากความสัมพันธ์ที่เหมาะของ 2 ตัวแปร คือน้ าหนักแห้ง (Wdry) ของถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด (GAC) เท่ากับ 4 กก.ความสูงเริ่มต้นของชั้นกรองอิ่มตัว (h0) เท่ากับ 0.55 ม. ใช้อัตราการไหลหมุนเวียน (QRe) ระหว่าง 13 ลิตร/นาทีเข้ากระแทกชุดกงล้อหัวฉีดน้ าแบบติดตาย (impact nozzle jet water of wheel fixed) และน้ำเสีย
เข้า (Qin) เท่ากับ 20 ลิตร/วัน จากการศึกษาพบว่าจ านวน 24 หัวฉีดไม่มีความแตกต่างกันกับจ านวน 8 หัวฉีดโดยมี 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ปัจจัยที่1จ านวนกงล้อหัวฉีดน้ าแบบติดตาย(number impact nozzle jet water of wheel fixed: nw) เท่ากับ1 กงล้อ ปัจจัยที่2 ระยะห่างปลายท่อแขนง (distant Pipe of lateral :dpl) เท่ากับ 0.11 ม. ปัจจัยที่3 จ านวนท่อ
แขนง (number of pipe of lateral: npl) เท่ากับ 8 ท่อ ปัจจัยที่4 เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีดน้ า (diameter of nozzle:dn) เท่ากับ 5 มม. ปัจจัยที่5 ขนาดอนุภาคถ่านกัมมันต์ (the particle diameter of GAC: dp) เท่ากับ 1.50 มม. เกิดค่าความสูงการเคลื่อนที่ของชั้นกรอง(movement height of bed: hB) เท่ากับ 0.11 ม. เวลาการเคลื่อนที่ของชั้นกรอง (movement time of bed: tB) เท่ากับ 11.51 วินาที มุมองศาการหมุนของชั้นกรอง(movement Degrees of bed: B) เท่ากับ 42.11 และความเหมาะสมความเร็วรอบของชั้นกรอง (Stirrer speed of bed: NB) เท่ากับ 26 รอบ/นาทีและความเหมาะสมจ านวนรอบหมุนเวียน(Recirculation ratio:R) เท่ากับ 976 ก าจัดค่าซีโอดี 96.58% ของน้ าเสียชุมชนโดยใช้เวลากักเก็บการหมุนเวียน (hydraulic recirculation time: HReT) เท่ากับ2 ชั่วโมงระบบMFBBR- GAC บำบัดน้ำเสียเพื่อใช้ทางการเกษตรได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุขสมบูรณ์ ร., จันทร์ศิริ ช., สายแก้ว ว. ., & กัญญาคำ ศ. (2021). แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลาง ถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดในการบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อใช้ทางการเกษตร. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 16(2), 259–269. https://doi.org/10.14456/paj.2019.5
บท
บทความวิจัย