เผยแพร่แล้ว: 2021-01-29

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ฟักทองปลอดกลูเตน

ญาณิศา โพธิ์รัตน์โส, สุนันท์ บุตรศาสตร์, พรพิษณุ ธรรมปัทม์

221-227

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวฮางข้าวเหนียวดำ

จตุพัฒน์ สมัปปิโต, จิรพร ทูลภิรมย์, ณัฐหทัย ธรรมวาโร

229-245

การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งใบบัวบกโดยรังสีอินฟราเรดต้นแบบ

พัชราภรณ์ อินริราย, สุรินทราพร ชั่งไชย, สุพรรณี คำอินทร์, ทิวา สุขโชติ

247-257

การศึกษาการใช้เปลือกหุ้มเมล็ดถั่วเหลืองในสูตรอาหารข้นต่อการใช้ประโยชน์ได้ในแพะ

เทียนทิพย์ ไกรพรม, เทียนทิพย์ ไกรพรม, สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์, ซารีนา สือแม

271-279

ผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเพาะขยายพันธุ์กบนาลูกผสมในฤดูหนาว

วุธเมธี วรเสริม, , เหล็กไหล จันทะบุตร, สำราญ พิมราช

339 – 348

การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างต้นจอกกับฟางข้าวต่อผลผลิตเห็ดฟาง ที่เพาะในตะกร้าพลาสติก

อมรรัตน์ อุประปุ้ย, อรพิน เสละคร, ธันวมาส กาศสนุก, คงเดช พะสีนาม

395 – 403

ประสิทธิภาพของเชื้อรา Beauveria bassiana ที่มีต่อแมลงหวี่ขาวยาสูบและเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล

กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย, ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์, ณัฏฐชัย จันทชุม

405 – 413

ทานตะวันงอก: โภชนบำบัดเพื่อการควบคุมโรคทางเมตาบอลิก

แคทรียา สุขวรรณ, วราวุธ ธนะมูล, สุธิดา จันทร์ลุน, พิทยา ภาภิรมย์

415 - 426