ประสิทธิภาพของการเสริมกล้วยน้ำว้าในอาหารต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต้านเชื้อ Aeromonas hydrophila ในกบนา

Main Article Content

พุทธชาติ อิ่มใจ
จุฑารัตน์ แก่นจันทร์
อรอนงค์ ไชยรา
อนาวิล พรหมเทพ
นันท์นภัส ปาลินทร

บทคัดย่อ

การศึกษาประสิทธิภาพของการเสริมกล้วยน้ำว้าในอาหารต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต้านเชื้อ Aeromonas hydrophila ในกบนา ที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 62.134 ± 2.60 กรัม ได้รับอาหารเสริมกล้วยน้ำว้า 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ (w/w) ของน้ำหนักอาหาร โดยให้อาหารอัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่ากบนาที่ได้รับอาหารเสริมด้วยกล้วยน้ำว้ามีค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit) ในครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 3) เท่ากับ 38.600 ± 0.200, 39.466 ± 1.501, 41.800 ± 0.058 และ 42.666 ± 0.461 เปอร์เซ็นต์ ครั้งที่ 2 (สัปดาห์ที่ 6) เท่ากับ 40.733 ± 0.416, 59.333 ± 0.503, 59.666 ± 0.416 และ 58.333 ± 0.230 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และค่าแอนติบอดีไตเตอร์ ครั้งที่ 1 มีค่าเท่ากับ 2.618 ± 0.137, 2.578 ± 0.152 และ 2.538 ± 0.192 ครั้งที่ 2 มีค่าเท่ากับ 3.230 ± 0.137, 3.210 ± 0.146 และ 3.170 ± 0.155 ตามลำดับ โดยกบที่อาหารเสริมกล้วยน้ำว้า 15 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักอาหาร มีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันสูงสุด คือเท่ากับ 1.275 ± 0.007 กรัมต่อวัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อิ่มใจ พ., แก่นจันทร์ จ. . ., ไชยรา อ. . ., พรหมเทพ อ., & ปาลินทร น. . (2021). ประสิทธิภาพของการเสริมกล้วยน้ำว้าในอาหารต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต้านเชื้อ Aeromonas hydrophila ในกบนา. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(2), 63–68. https://doi.org/10.14456/paj.2021.22
บท
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)