เผยแพร่แล้ว: 2021-09-30

การผลิตเซลล์ตรึงไซยาโนแบคทีเรียออสซิลลาทอเรีย ในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำเสียสังเคราะห์

บุรินทร์ มนตรีวิสัย, ธีรวัฒน์ สีทองแดง, ทรงกลด ใบยา, อาภรณ์ บัวหลวง, สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ, บงกช บุญบูรพงศ์

16-23

การสกัดเซลลูโลสจากไซยาโนแบคทีเรียนอสตอกเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก

นิศารัตน์ เพชรพรม, วศิน เจริญหมั่น, บงกช บุญบูรพงศ์, อาภรณ์ บัวหลวง, สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

24-32

ประสิทธิภาพของน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดในการฆ่าเชื้อโรค

นวลใย ญารักษา, ชัดชัย แก้วตา, ศุภาวีร์ มากดี, ธีระ สาธุพันธ์

41-48

ประสิทธิภาพของการเสริมกล้วยน้ำว้าในอาหารต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต้านเชื้อ Aeromonas hydrophila ในกบนา

พุทธชาติ อิ่มใจ, จุฑารัตน์ แก่นจันทร์, อรอนงค์ ไชยรา, อนาวิล พรหมเทพ, นันท์นภัส ปาลินทร

63-68

ผลของความเข้มข้นเอนไซม์ฟลาโวไซม์และเวลาย่อยสลายต่อสมบัติทางเคมี – กายภาพ ของโปรตีน ไฮโดรไลเซทจากกากถั่วดาวอินคา

พัฒสุภา ธีรการุณวงศ์, พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า, ฉัตรภา หัตถโกศล, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์

69-79

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบมะเขือแผ่นอบกรอบเสริมโปรตีนจากแมลง

พรพิษณุ ธรรมปัทม์, นวลอนงค์ องค์นาม, อนุศาสน์ โยธะวงษ์, ศราวุฒ รักษาราช, ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

80-86

การศึกษาการอบแห้งขมิ้นชันด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

พัชราภรณ์ อินริราย, ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์, วรลักษณ์ สุริวงษ์, สุรินทราพร ชั่งไชย

87-96