ประสิทธิภาพของน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดในการฆ่าเชื้อโรค

Main Article Content

นวลใย ญารักษา
ชัดชัย แก้วตา
ศุภาวีร์ มากดี
ธีระ สาธุพันธ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรด โดยใช้หลักการ อิเล็กโทรลิซิส (electrolysis) ที่ใช้ขั้วที่ทำด้วยแกรไฟต์ ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่ผลิตได้แล้วทดสอบความสามารถ ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 2 สายพันธุ์ คือ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli และทดสอบความคงตัวของน้ำ อิเล็กโทรไลต์ พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรด ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร คือ น้ำเกลือความเข้มข้น 3% เติมน้ำส้สายชู 5% ปริมาตร 15 มิลลิลิตร กระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ เวลา 5 นาที น้ำอิเล็กโทรไลต์ที่ผลิตได้มีค่า pH อยู่ที่ 3.37±0.05 ค่าประสิทธิภาพการเกิดออกซิเดชัน-รีดักชัน (oxidation-reduction potential; ORP) เท่ากับ +1280±2.00 มิลลิโวลต์ และมีปริมาณคลอรีนอิสระ เท่ากับ 80±0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดนี้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย S. aureus และ E. coli ได้ โดยพบว่า จำนวนเชื้อรอดชีวิตลดลงตั้งแต่ 15 วินาทีแรกของการสัมผัสเชื้อ และน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องในภาชนะที่ปิดสนิท สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 4 สัปดาห์ โดยน้ำอิเล็กโทรไลต์ยังมีความคงตัว pH ของน้ำอิเล็กโทรไลต์ยังคงความเป็นกรด ค่า ORP ยังมีค่าเป็นบวก (+) สูง+) สูง


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ญารักษา น., แก้วตา ช. ., มากดี ศ. ., & สาธุพันธ์ ธ. . (2021). ประสิทธิภาพของน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดในการฆ่าเชื้อโรค . วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(2), 41–48. https://doi.org/10.14456/paj.2021.19
บท
บทความวิจัย