ผลของปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์–ทรี ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพในการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ 50 ในชุดดินโคราช

Main Article Content

นิมิตร วงศ์สุวรรณ
พีระยศ แข็งขัน
นริศ สินศิริ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับการผลิตมันสำปะหลังในชุดดินโคราช วางแผนการทดลองแบบ Split split plot design มี 3 ซ้ำ ปัจจัยหลัก (Main plot) คือ ไม่ใส่และใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์–ทรี ปัจจัยรอง (Sub plot) คือ มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ 50 และปัจจัยย่อย (Sub sub plot) เป็นปุ๋ย 6 ตำรับ ผลการศึกษาพบว่า การใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์–ทรี ทำให้มันสำปะหลังมีผลผลิตหัวมันสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.89 เมื่อเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์–ทรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) มันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีผลผลิตหัวมันสดมากกว่าพันธุ์ระยอง 9 ร้อยละ 18.06 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) ตำรับปุ๋ยมีผลทำให้ผลผลิตหัวมันสดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่แกลบ 500 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมี 16 – 8 – 16 กิโลกรัมต่อไร่ของ N – P2O5 – K2O ให้ผลผลิตหัวมันสดสูงสุด 6,794 กิโลกรัมต่อไร่ และพบอิทธิพลร่วมระหว่างปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์–ทรีกับตำรับปุ๋ยต่อผลผลิตหัวมันสด โดยการใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์–ทรีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่แกลบ 500 กิโลกรัมต่อไร่และปุ๋ยเคมี 8 – 4 – 8 กิโลกรัมต่อไร่ของ N – P2O5 – K2O ให้ผลผลิตหัวมันสดสูงสุด 7,470 กิโลกรัมต่อไร่ จากผลการศึกษานี้การใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์–ทรี ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่แกลบอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ในชุดดินโคราชช่วยลดปุ๋ยเคมีได้ร้อยละ 50 ของอัตราแนะนำ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วงศ์สุวรรณ น., แข็งขัน พ. ., & สินศิริ น. . . (2021). ผลของปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์–ทรี ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพในการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ 50 ในชุดดินโคราช. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(2), 103–111. https://doi.org/10.14456/paj.2021.27
บท
บทความวิจัย

References

Agbede, T.M., Ojeniyi, S.O. and Adeyemo A.J. (2008). Effect of Poultry Manure on Soil Physical and Chemical Properties, Growth and Grain Yield of Sorghum in Southwest, Nigeria. American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture, 2(1), p.72–77.
Amawan, S. (2012). Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Quality and Quantity Increasing of Cassava Yield. Master of Science Degree Thesis. (Environmental Management), School of Social and Environmental Development, National Institute of Development Administration, Bangkok. (in Thai)
Amanullah, M. M., Sekar, S., Muthukrishnan, P. (2010). Prospects and potential of poultry manure. Asian Journal of Plant Sciences, 9(4), p.172–182.
Amonpon, W., Thippayarugs, S., Paisancharoen, K., Luanmanee, S., Phengkhem, S., and Boontung, R.
(2014). Use of fertilizers Integrated on yield and quality of Cassava in the loamy sand and sand
soil. (Research and Development on Cassava Cultural Practice Management 2011 and 2012). Department of Agriculture. Ministry of Agriculture and Cooperatives. (in Thai)
Bainbridge, Z., Tomlins, K., Wellings, K., & Westby, A. (1996). Methods for assessing quality characteristics of non-grain starch staples. (Part 2. Field Methods.). Natural Resources Institute.
Department of Agriculture. (2012). PGPR bio-fertilizer. Soil Science Research Group, Agricultural Production Sciences Research and Development Office, Department of Agriculture. Bangkok. (in Thai)
Department of Agriculture. (2016). Academic paper on PGPR 3 bio-fertilizer. Soil Science Research Group, Agricultural Production Sciences Research and Development Division, Department of Agriculture. Bangkok. (in Thai)
Field Crops Research Institute. (2011). Cassava production technology. Department of Agriculture.
Ministry of Agriculture and Cooperatives. (in Thai)
Jutunka, S. (2008). Cassava specimen collection of bio-dry cumulative for stem, leaf, rhizome, and tuber, Manual of soil data research record and water of plant product (2nd edition), In Participatory work shop for soil and water management of planting Research (2nd training) Department of Agriculture. (in Thai)
Klongchang, S., Paisancharoen, K., bumrung, S., Amonpon, W., and Soommart, A., (2014). Cassava
Long-Term Fertility Trials in 3 Soils Series. (Research and Development on Cassava Cultural Practice Management 2011 and 2012). Department of Agriculture. Ministry of Agriculture and Cooperatives. (in Thai)
Klongtham, R., Anusontpornperm, S., Thanachit, S., Kheoruenromne, I. (2020). Cumulative effect of chicken
manure, cassava starch manufacturing wastes and chemical fertilizer on cassava grown in
Yasothon soil series. KHON KAEN AGR. J, 48 (6), P.1292-1303.
Masari A., Thanomsub W., Phoomthaisong J., and Phruetthithep C. (2007). Yields and Starch Qualities of 4 Cassava Varieties on Roiet Soil Series in Uthaithani Province. KHON KAEN AGR. J. 35(Suppl. ),
p.57–63. (in Thai)
Meunchang, P., Amawan, S., Thongra-ar, P., Prongjunteak, K., Kernoon, C., Amonpon, W. and Thippayarugs. S. (2012). Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Quality and Quantity Increasing of Cassava Yield. (Annual report 2011 of Research and Development on Cassava Cultural Practice Management). Department of Agriculture. Ministry of Agriculture and Cooperatives. (in Thai)
Piputsitee C. (1997). Economics of project analysis. (3rd ed.). Department of Economics. Faculty of Economics, Kasetsart University. (in Thai)
Prachachat Business, (2017). Domestic Economy. Retrieved from http://www.prachachat.net/economy/
news-40287. (in Thai)
Walkley, A., Black, I. Armstrong. (1934). An examination of Degtjareff method for derermining soil organic matter and proposed modification of the chronic acid titration method. Soi Sci, 37, 29–37.

Most read articles by the same author(s)