ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและขจัดกลิ่นของสเปรย์ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์สำหรับผ้าฝ้ายและผ้าไหม

Main Article Content

จิรศิต อินทร
ญาณิศา จินดาหลวง
ศรัณญา สอนมณี
เปรมนภา สีโสภา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์สเปรย์ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จำนวน 3 สูตร ผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบแตกต่างกัน ได้แก่ Microcare MT เป็นสารยับยั้งการเจริญของจุลชีพ และสาร Cosmo P813 เป็นสารระงับกลิ่นกายและน้ำหอมการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณตามวิธีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องการทดสอบสิ่งทอเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบคือสตาฟิโลค็อกคัสออเรียส (Staphylococcus aureus) และ เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) โดยแยกทดสอบในผ้าจำนวน 2ชนิดคือ ผ้าฝ้ายและผ้าไหม รวมถึงการศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในผู้บริโภคด้วยวิธีการประเมินทางประสาทสัมผัส ผลการทดสอบพบว่า ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สเปรย์ทั้ง 3 สูตรมีระยะวงรอบที่ยับยั้งแบคทีเรียมากกว่าผลิตภัณฑ์ควบคุม ส่วนประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อเชิงปริมาณพบว่าผลิตภัณฑ์สเปรย์ทั้ง 3 สูตรมีค่าร้อยละการยับยั้งเชื้ออยู่ในช่วง 92.75 – 100 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในผู้บริโภคพบว่า ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 สูตร สามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่ผ่านการสวมใส่ได้ จากผลการศึกษาประสิทธิภาพทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์สเปรย์สามารถนำไปผลิตต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อินทร จ. . ., จินดาหลวง ญ. . ., สอนมณี ศ. ., & สีโสภา เ. . . (2021). ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและขจัดกลิ่นของสเปรย์ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์สำหรับผ้าฝ้ายและผ้าไหม. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(2), 33–40. https://doi.org/10.14456/paj.2021.18
บท
บทความวิจัย