ผลของความเข้มข้นสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการขยายพันธุ์ กาบหอยแครง (Dionaea muscipula) ในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

โสภา ชูเพ็ง
มนทิรา ไชยตะญากูร
สุวรรณษา ชูเชิด

Abstract

กาบหอยแครง (Dionaea muscipula) เป็นพืชกินแมลงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวโดดเด่น ทำให้ได้รับความนิยมจากผู้ปลูกเลี้ยง การเพาะเลี้ยงต้นกาบหอยแครงด้วยวิธีการพื้นฐานไม่สามารถเพิ่มปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ปลูกเลี้ยงได้ ดังนั้น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาบหอยแครง จึงนับว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณต้นกาบหอยแครง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปลูกเลี้ยงทั้งในเชิงการค้าและเพื่อการอนุรักษ์ ดังนั้นการวิจัยนี้จึงศึกษาความเข้มข้นของอาหาร และสารควบคุมการเจริญเติบโตที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงกาบหอยแครงในสภาพปลอดเชื้อ โดยเพาะเลี้ยงยอดกาบหอยแครงบนอาหารสูตร 1/2Murashige and Skoog (MS) 1/3MS และ 1/4MS ร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต benzyl adenine (BA) ความเข้มข้น 0 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร Naphthalene acetic (NAA) ความเข้มข้น 0 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า กาบหอยแครง มีน้ำหนักสด ขนาดทรงพุ่ม และความยาวใบมากที่สุด บนอาหารสูตร 1/4MS เติม BA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่สามารถเพิ่มจำนวนยอดได้มากที่สุด บนอาหารสูตร 1/3MS  เติม BA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ชูเพ็ง โ., ไชยตะญากูร ม. ., & ชูเชิด ส. . (2021). ผลของความเข้มข้นสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการขยายพันธุ์ กาบหอยแครง (Dionaea muscipula) ในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(2), 97–102. https://doi.org/10.14456/paj.2021.26
Section
บทความวิจัย