แนวทางการผลิตมันสำปะหลังหลังเก็บเกี่ยวข้าว

Main Article Content

ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์
พีระยศ แข็งขัน

บทคัดย่อ

มันส ำปะหลังปรังเป็นกำรปลูกมันส ำปะหลังในนำข้ำวหลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้ำวนำปี นิยมปลูกปลำยเดือนตุลำคมถึงพฤศจิกำยน (ปลำยฤดูฝน) เก็บเกี่ยวเดือนพฤษภำคมถึงมิถุนำยน รวมระยะเวลำปลูกประมำณ 5 - 6 เดือน พันธุ์ที่ปลูก ได้แก่ระยอง 7 ระยอง 72 และเกษตรศำสตร์ 50 กำรเตรียมท่อนพันธุ์ด้วยวิธีกำรชุบหรือแช่ท่อนพันธุ์ด้วยวิธีกำรใช้สำรเคมี (ไทอะมีโทแซม(25%WG) หรือไดโนทีฟูแรน (10%WG)) เพื่อป้องกันปัญหำเพลี้ยแป้งสีชมพู หรือแช่ด้วยสำรอินทรีย์ในธรรมชำติก่อนปลูกเช่น น้ ำสกัดมูลสุกร น้ ำหมักมูลไส้เดือนดิน สำรละลำยธำตุอำหำร สำรพอลิแซคคำไรด์ที่ผลิตจำกเชื้อจุลินทรีย์ท ำให้ช่วยเร่งกำรเกิดรำกและกำรเกิดตำข้ำงของมันส ำปะหลังได้ตั้งแต่ระยะเวลำ 7-21 วันหลังปลูก ท ำให้ได้ท่อนพันธุ์ที่สะอำดปรำศจำกโรคและแมลง วิธีกำรปลูกแบบแนวตั้งให้ผลผลิตหัวสดดีกว่ำกำรปลูกแบบแนวนอน กำรเตรียมดินโดยไถพรวนด้วยผำน 3 หรือผำน 7เพียง 1 ครั้ง ตำมด้วยกำรยกร่องจะท ำให้ดินไม่อัดแน่นเกินไปและปลูกตำมทันทีขณะที่ดินยังมีควำมชื้นอยู่ ระยะปลูกที่แนะน ำคือ ระยะ 0.8 x 0.8 ม. หรือ 0.8 x 1.0 ม. ยกร่องสูง 0.25-0.3 ม. กำรใส่ปุ๋ยแนะน ำให้ใส่ปุ๋ยเคมีที่มีอัตรำส่วนของ N:P2O5:K2Oเป็น 2:1:2 หรือ 2:1:3 หรือ 3:1:2 หรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มธำตุอำหำรในดิน ผลผลิตของมันส ำปะหลังเท่ำกับ 3-4 ตัน/ไร่ มันส ำปะหลังมีจ ำนวนรำกสะสมอำหำรและกำรสะสมแป้งใกล้เคียงกับระยะกำรเก็บเกี่ยวปกติ ปริมำณกำรสะสมไซยำไนด์ในใบและในรำกสะสมอำหำรมีแนวโน้มลดลงเมื่ออำยุเก็บเกี่ยว 5-6 เดือนหลังปลูก หำกใช้สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืช เช่นpaclobutrazol (PBZ) ท ำให้คุณภำพแป้งดีขึ้น นอกจำกนี้ยังพบว่ำ กำรปลูกมันส ำปะหลังหลังนำสำมำรถลดกำรระบำดของโรครำกปมที่เกิดจำกไส้เดือนฝอย (Meloidogyne incognita) ที่มีพืชอำศัยต่ำงชนิดกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความปริทัศน์