เผยแพร่แล้ว: 2021-02-17

พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ศิริรัตน์ สารแสง, กิตติศักดิ์ รสโสดา, กัญญารัตน์ โคตรชมพู, อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์

129 – 141

การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

ปุณยาพร ปรางบาง, ทิพวรรณ ขันคูณ, ธัญชนก ยะมงคล, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, สุกัญญา เสรีนนท์ชัย, อุทัย เจริญวงค์, Thomas Neal Stewart, นพพล อรุณรัตน์

105 – 119

คุกกี้แป้งข้าวเจ้าเสริมสารสีจากลูกตำลึง

สุนันท์ บุตรศาสตร์, ขนิษฐา พานิชศิริ, วรรณภา รสเศรษฐา, นรินทร แสนสุข

174 – 181