การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูไมโครเวฟ

Main Article Content

ศนันธร พิชัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ท าการศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แคบหมูไมโครเวฟ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการผลิตแคบหมูไมโครเวฟที่เหมาะสม โดยเป็นการลดปริมาณไขมันในผลิตภัณฑ์แคบหมู ส่งผลให้แคบหมูมีความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค ในงานวิจัยนี้ท าการศึกษาวิธีการผลิตแคบหมูไมโครเวฟ โดยการน าหนังหมูมาต้มจนเปื่อยแล้วน าไปอบด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาดที่อุณหภูมิ 90°C นาน 3 ชั่วโมง น าไปพองตัวด้วยไมโครเวฟ จากนั้นศึกษาการพองตัวของแคบหมูด้วยไมโครเวฟ พบว่า แคบหมูไมโครเวฟพองตัวได้ดีที่ก าลังวัตต์ 800 วัตต์ นาน 2 นาทีและปริมาณไขมันของแคบหมูไมโครเวฟ มีปริมาณไขมัน 6±0.70% ซึ่งมีปริมาณไขมันน้อยกว่าแคบหมูที่มีขายตามท้องตลาด(33.24- 45.66%) การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แคบหมูไมโครเวฟ เปรียบเทียบกับแคบหมูที่มีขายตามท้องตลาดพบว่า คะแนนความชอบด้านกลิ่นรสและเนื้อสัมผัส (ความกรอบ) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)ส่วนคะแนนความชอบด้านรสชาติ ลักษณะปรากฏ และความชอบโดยรวม ของแคบหมูไมโครเวฟ ผู้บริโภคให้การยอมรับอยู่ในเกณฑ์ชอบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย