อิทธิพลขององค์ประกอบทางเคมีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าว

Main Article Content

ศุภลักษณ์ ใคร้โท้ง
สาโรจน์ รอดคืน

บทคัดย่อ

แป้งข้าวคือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากการบดเมล็ดข้าว แป้งข้าวจัดเป็นวัถตุดิบเอนกประสงค์ที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร สมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าวเป็นกุญแจส าคัญในการควบคุมคุณภาพหรือคุณลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ความแตกต่างของสมบัติของแป้งข้าวยังมีผลต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารและยังส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคอีกด้วย ดังนั้นองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติแป้งข้าวจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่จากแป้งข้าว สมบัติของแป้งข้าวส่วนใหญ่นั้นจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีและโดยทั่วไปองค์ประกอบทางเคมีนั้นจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของข้าวและสิ่งแวดล้อมระหว่างการเจริญเติบโตของข้าวรวมทั้งผลิตแป้งข้าว นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจ านวนมากที่ได้ศึกษาและอภิปรายถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างองค์ประกอบและสมบัติของแป้งข้าวแต่ยังขาดความชัดเจนในบางประเด็น ดังนั้นบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลขององค์ประกอบทางเคมีต่อสมบัติของแป้งข้าว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความปริทัศน์