ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในลุ่มน ้าชีตอนกลาง กรณีศึกษาบริเวณจังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

ยุวดี อินส้าราญ
สุภัทรา จินางกุล
ถวิล แสนตรง
สมสงวน ปัสสาโก
จักรพันธ์ ศรีวงษา
อรุณรัตน์ อุทัยคู

บทคัดย่อ

การศึกษาชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชบริเวณในลุ่มน้้าชีตอนกลาง จังหวัดมหาสารคาม โดยเก็บตัวอย่างทุกๆ สองเดือน ในระหว่าง มกราคม 2558 ถึง มกราคม พ.ศ. 2559 จ้านวน 6 สถานี ทั้งหมด 6 ครั้ง โดยใช้ถุงกรองแพลงก์ตอนขนาด 20 ไมโครเมตร จากผลการศึกษาพบ 4 Divisions และ 36 Genera คือ Division Chlorophyta (13 genera),Division Bacillariophyta (12 genera), Division Cyanophyta (6 genera), Division Euglenophyta (5 genera) และชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ใน Division Chlorophyta แพลงตอนก์พืชที่เป็นสกุลเด่น คือ สกุลScenedesmus sp.และ Pediastrum sp. เดือนธันวาคม พบชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชมากที่สุดในทุกสถานี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)