เผยแพร่แล้ว: 2021-02-22

การเลี้ยงชันโรงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จิตเกษม หลำสะอาด, พรพรหม พรหมเมศร์, พรพรหม พรหมเมศร์, วสันต์ สุทธโส

1-9

ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในลุ่มน ้าชีตอนกลาง กรณีศึกษาบริเวณจังหวัดมหาสารคาม

ยุวดี อินส้าราญ, สุภัทรา จินางกุล, ถวิล แสนตรง, สมสงวน ปัสสาโก, จักรพันธ์ ศรีวงษา, อรุณรัตน์ อุทัยคู

113-123

Concentration of Polyunsaturated Fatty Acid of Rice Bran Oil by Urea Complexation–A Response Surface Approach

พรพิษณุ ธรรมปัทม์, ศิริธร ศิริอมรพรรณ

124-135