ผลของการเสริมใบชะพลูในอาหารต่อกิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในเนื้อไก

Main Article Content

อุมาพร แพทย์ศาสตร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้เพื่อศึกษาผลของการเสริมใบชะพลูในอาหารไก่เนื้อต่อกิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในเนื้อไก่ โดยท าการสุ่มตัวอย่างเนื้อไก่ส่วนน่องของไก่เนื้ออายุ 42 วัน จ านวน 60 ตัว ที่ท าการเลี้ยงโดยการเสริมใบชะพลูในอาหารไก่ที่ระดับต่างๆ 5 กลุ่ม กลุ่มละ 12 ตัว ดังนี้ 1) อาหารควบคุมเลี้ยงจ านวน 8 ตัวต่อกรง 2) อาหารควบคุมเลี้ยงจำนวน 10 ตัวต่อกรง 3) อาหารควบคุมที่เสริมด้วยใบชะพลูผง 1% เลี้ยงจ านวน 10 ตัวต่อกรง 4) อาหารควบคุมที่เสริมด้วยใบชะพลูผง 2% เลี้ยงจ านวน 10 ตัวต่อกรง และ 5) อาหารควบคุมที่เสริมด้วยใบชะพลูผง 3% เลี้ยงจ านวน 10 ตัวต่อกรงจากนั้นน าเนื้อมาท าการวิเคราะห์ค่ากิจกรรมของเอนไซม์ superoxide dismutase (SOD) และ catalase (CAT) ผลการทดลองพบว่าการเสริมใบชะพลูในอาหารไก่เนื้อ มีผลต่อค่ากิจกรรมของเอนไซม์ SOD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01) โดยการเสริมใบชะพลูในอาหารไก่เนื้อที่ระดับ 3% มีค่ากิจกรรมของเอนไซม์ SOD สูงที่สุดเมื่อเทียบกับระดับ 0 และ 1% แต่ไม่แตกต่างจากระดับ 2% ส าหรับค่ากิจกรรมของเอนไซม์CAT ในเนื้อไก่ทุกกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P>0.05) อย่างไรก็ตามเนื้อไก่ที่เสริมใบชะพลูที่ระดับ 2% มีแนวโน้มค่ากิจกรรมของเอนไซม์CAT สูงที่สุด (P=0.15) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการเสริมใบชะพลูในอาหารไก่เนื้อที่ระดับ 2 และ 3% ช่วยส่งเสริมให้ค่ากิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในเนื้อ
ไก่สูงขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย