เผยแพร่แล้ว: 2021-02-22

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ปราศจากกลูเตน

ศนันธร พิชัย, ปาริชาติ ราชมณี

289-296

Anaesthetic Effects of Piper Betle Extracts on Nile Tilapia, Oreochromis niloticus

ุทธชาติ อิ่มใจ, เพ็ญพรรรณ ศรีสกุลเตียว, นิลุบล รุจินานนท์, สมสมร แก้วบริสุทธิ์

297-304

Antibiotic Resistance of Bacterial Species Isolated from Diseased Goldfish, Carassius auratus

จุฑารัตน์ แก่นจันทร์, พุทธชาติ อิ่มใจ, นุกูล แก่นจันทร์, บัณฑิตา สวัสดี, เหล็กไหล จันทะบุตร, ชนวรรณ โทวรรณา

355-362

การใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อ สมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

ศรุติวงศ์ บุญคง, ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, สว่าง กุลวงษ์, สุธาสินี ครุฑธกะ, พิทักษ์ น้อยเมล์

372-381

การแยกเชื้อรา Aspergillus spp. จากขนของแมวบ้าน (Binomial nomenclature) ที่มีรอย โรคของโรคผิวหนัง

ไกรจักร แก้วพรม, สุเนตร ขันมา, วันทนีย์ พลวิเศษ, ยุวดี อินทร์สำราญ

382-391