ความหลากหลายทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตร ในเชื้อพันธุกรรมอ้อย 258 โคลนพันธุ

Main Article Content

พรรณทิวา ปินะถา
พัชริน ส่งศร
นันทวุฒิ จงรั้งกลาง
พีรญา กลมสอาด

บทคัดย่อ

การประเมินเชื้อพันธุกรรมมีความส าคัญต่อความส าเร็จและประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมอ้อยจากลักษณะผลผลิตและลักษณะทางการเกษตร โดยปลูกประเมินเชื้อพันธุกรรมจ านวน 258 โคลนพันธุ์ ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (Randomized completeblock design; RCBD) จ านวน 2 ซ้ า ปลูกอ้อยพันธุ์ละ 1 แถวๆ ยาว 5 ม. ระยะห่างระหว่างแถว 1.5 ม. ด าเนินการทดลองระหว่างเดือน มกราคม 2557 ถึง มกราคม 2558 ที่แปลงทดลองบริษัทมิตรผลวิจัยและพัฒนา ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตรวจวัดข้อมูลที่อายุ 12 เดือน ได้แก่ ผลผลิต ความยาวล า น้ าหนักล า ขนาดล า จ านวนล าต่อกอ และค่าบริกซ์ จากการจัดกลุ่มเชื้อพันธุกรรมอ้อย จากลักษณะต่างๆ ที่ตรวจวัดสามารถจัดได้ 15 กลุ่ม โดยพันธุ์อ้อยที่มีลักษณะที่โดดเด่น พบว่า พันธุ์ MPT07-71 ให้ผลผลิตสูงที่สุด (24.3 กก./ตร.ม.) และ พันธุ์ M147/44 มีความยาวล าสูงที่สุด เท่ากับ356.5 ซม. ส่วนพันธุ์ PR3067, BO24 และ MPT04-55 มีจ านวนล าต่อกอมาก พันธุ์ที่มีล าขนาดใหญ่ ได้แก่ พันธุ์ TBy20-2248, F177 และ ROC21 (45.1 43.7 และ 42.8 มม. ตามล าดับ) พันธุ์ที่มีน้ าหนักล าเดี่ยวสูงสุด ได้แก่ MPT04-467 และK84-200 ส่วนพันธุ์ที่มีค่าบริกซ์สูง ได้แก่ LF79-640, AIWA, CP72-120, Q115 และ Nco8 (25.3-29.0 องศาบริกซ์) จากข้อมูลงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อสร้างประชากรอ้อยลูกผสมส าหรับคัดเลือกพันธุ์ในระบบการปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้มีผลผลิตอ้อยและน้ าตาลสูงได้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย