การแยกเชื้อรา Aspergillus spp. จากขนของแมวบ้าน (Binomial nomenclature) ที่มีรอย โรคของโรคผิวหนัง

Main Article Content

ไกรจักร แก้วพรม
สุเนตร ขันมา
วันทนีย์ พลวิเศษ
ยุวดี อินทร์สำราญ

บทคัดย่อ

เชื้อรา Aspergillus spp. เป็นเชื้อราสกุลหนึ่งที่พบได้มากกว่า 185 ชนิด แต่มีประมาณ 20 ชนิด ที่สามารถก่อโรคทั้งในคนและสัตว์ โดยเชื้อรา Aspergillus spp. บางชนิดเป็นเชื้อรากลุ่มฉวยโอกาสที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงได้ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาความชุกของเชื้อรากลุ่ม Aspergillus spp. ในแมวที่มีเจ้าของ การทดลองได้สุ่มเลือกแมวบ้านที่เลี้ยงในเขตพื้นที่ของชุมชนต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย จ านวน 81 ตัวอย่างที่มีรอยโรคผิวหนังที่ประเมินเบื้องต้นด้วยตาเปล่า เก็บตัวอย่างขนแมวด้วยวิธี Toothbrush technique แล้วน ามาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อเปรียบเทียบทางอนุกรมวิธานในการจ าแนกชนิดของเชื้อราด้วยลักษณะการเจริญเติบโต รูปร่างต่างๆ ลักษณะของโคโลนีอย่างละเอียดด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ผลการทดลองพบว่าตรวจพบเชื้อราบนขนแมวคิดเป็นร้อยละ 75.31(61/81) แยกเป็นชนิด Aspergillus spp. คิดเป็นร้อยละ 64.20 (52/81) และเชื้อราชนิดอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 11.11 (9/81) สรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ได้ว่าเชื้อรา Aspergillus spp. สามารถตรวจพบได้จากตัวอย่างที่เก็บจากขนของแมวที่เลี้ยงตามบ้าน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย