ผลของการฉีดพ่นกรดซิลิซิกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1

Main Article Content

สำราญ พิมราช
สุนันท์ บุตรศาสตร์
พรพิษณุ ธรรมปัทม

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฉีดพ่นธาตุซิลิคอนในรูปของกรดซิลิซิกทางใบต่อการเจริญเติบโตผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่ปลูกในบ่อซีเมนต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2561 วางแผนการทดลองแบบ 4x4 Factorial in CompletelyRandomized Design (CRD) จ านวน 3 ซ้ า ก าหนดให้ปัจจัย A คือ การฉีดพ่นกรดซิลิซิกในอัตรา 0, 50, 100 และ 150 มล./น้ า 20 ล. และปัจจัย B คือ จ านวนครั้งและช่วงระยะที่ฉีดพ่นกรดซิลิซิก ได้แก่ 1) ฉีดพ่น จ านวน 1 ครั้ง ที่ระยะ 30 วันหลังงอก 2) ฉีดพ่น จ านวน 2 ครั้ง ที่ระยะ 30 และ 60 วันหลังงอก 3) ฉีดพ่น จ านวน 3 ครั้ง ที่ระยะ 30, 60 และ 75 วันหลังงอกและ 4) ฉีดพ่น จ านวน 4 ครั้ง ที่ระยะ 30, 60, 75 และ 90 วันหลังงอก เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ ความสูง จ านวนหน่อต่อกอ ค่า SPAD chlorophyll meter reading (SCMR) จ านวนรวงต่อกอ จ านวนเมล็ดดีต่อรวง จ านวนเมล็ดลีบต่อรวง น้ าหนักเมล็ด น้ าหนักฟางแห้ง น้ าหนักแห้งทั้งหมด และดัชนีเก็บเกี่ยว จากการศึกษาพบว่า การฉีดพ่นกรดซิลิซิกในอัตรา 50, 100 และ 150 มล./น้ า 20 ล. มีผลท าให้ค่า SCMR ที่ระยะ 30, 60 และ 90 วันหลังงอกสูงกว่าไม่ฉีดพ่น นอกจากนี้ยังพบว่า จ านวนรวงต่อกอ น้ าหนัก 1,000 เมล็ด และน้ าหนักเมล็ดของข้าวที่ฉีดพ่นกรดซิลิซิกในอัตราดังกล่าวมีค่าสูงกว่าการไม่ฉีดพ่นอย่างมีนัยส าคัญในทางสถิติ อย่างไรก็ตามจ านวนครั้งและช่วงระยะที่ฉีดพ่นกรดซิลิซิกไม่มีผลท าให้การเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวแตกต่างกัน และจากการศึกษาในครั้งนี้ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างอัตราในการฉีดพ่นกับจ านวนครั้งและช่วงระยะเวลาของการฉีดพ่นกรดซิลิซิกทั้งในลักษณะการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)