การใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อ สมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

Main Article Content

ศรุติวงศ์ บุญคง
ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
สว่าง กุลวงษ์
สุธาสินี ครุฑธกะ
พิทักษ์ น้อยเมล์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาระดับที่เหมาะสมในการใช้กากมันส าปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ใช้ไก่ไข่ทดลองพันธุ์อีซ่าบราวน์ อายุ 40 สัปดาห์ จ านวน 225 ตัว สุ่มไก่ไข่ออกเป็น 5 กลุ่ม ตามปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา คือ กากมันส าปะหลังหมักยีสต์ในสูตรอาหาร 5 ระดับ คือร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 กลุ่มละ 5 ซ้ า (9 ตัวต่อซ้ า) ให้ไก่ไข่ได้รับอาหาร และน้ าดื่มอย่างเต็มที่เป็นเวลา 6 สัปดาห์ผลการศึกษาพบว่าไก่ไข่ที่ได้รับอาหารทดลองทุกกลุ่มมีปริมาณอาหารที่กิน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร ผลผลิตไข่ น้ าหนักไข่ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่มวลไข่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งมวลไข่มีค่าลดลงเมื่อใช้กากมันส าปะหลังหมักยีสต์ที่ระดับร้อยละ 20 (P<0.05) การใช้กากมันส าปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพไข่ พบว่า น้ าหนักไข่ขาว น้ าหนักไข่แดง น้ าหนักเปลือกไข่ ค่าฮอฟ์ยูนิต ความหนาของเปลือกไข่ และความแข็งของเปลือกไข่ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่อย่างไรก็ตามการใช้กากมันส าปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพไข่ในสูตรอาหารมีผลท าให้สีไข่แดงลดลงเมื่อใช้กากมันส าปะหลังหมักยีสต์ที่ระดับร้อยละ 15 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ผลของการใช้กากมันส าปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบว่าต้นทุนค่าอาหารต่อไข่ 1 ฟอง มีต้นทุนเฉลี่ย 1.81, 1.76, 1.76, 1.76 และ 1.68 บาท ตามล าดับ ดังนั้นจากผลการศึกษาสรุปได้ว่ากากมันส าปะหลังหมักยีสต์สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารไก่ไข่ได้ถึงร้อยละ 10 เมื่อพิจารณาจากมวลไข่ สีไข่แดงและต้นทุนค่าอาหารต่อไข่ 1 ฟอง ชี้ให้เห็นว่าการใช้กากมันส าปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากกากมันส าปะหลังให้มากขึ้น และยังสามารถลดต้นทุนค่าอาหารไก่ไข่ได้อีกทางหนึ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย