ผลของโอโซนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะเขือเทศสีดา (Lycopersicon esculentum Mill.) ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่่า

Main Article Content

สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
ปภัสสร สุทธิด่าง
พรพิษณุ ธรรมปัทม์

บทคัดย่อ

โอโซนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการไม่ใช้ความร้อนในการเพิ่มอายุการเก็บรักษามะเขือเทศในพื้นที่ที่ไม่มีอุปกรณ์ในการทำความเย็น อย่างไรก็ตามผลของโอโซนต่อคุณภาพของมะเขือเทศยังไม่เป็นที่ชัดเจน ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของโอโซนที่ละลายในน้ า (100 มิลลิกรัมต่อลิตร) ต่อคุณภาพของมะเขือเทศสีดาระหว่างการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ า ท าการศึกษาคุณภาพทางด้านสี ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด การสูญเสียน้ าหนัก ปริมาณวิตามินซี ปริมาณไลโคปีน ยีสต์และรา และปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้โอโซนชะลอการเกิดการพัฒนาสีแดง (a *) สีเหลือง (b *) การสูญเสียน้ าหนัก ปริมาณยีสต์และรา และจุลินทรีย์ทั้งหมด (p <0.05) การใช้โอโซนช่วยชะลอกระบวนการการพัฒนาสีและปริมาณไลโคปีนของมะเขือเทศสีดา ในขณะที่ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นใน
ตัวอย่างที่ผ่านโอโซน (100 ppm, 30 นาที) หลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 6±2 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20 วัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)