ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รีการค้า

Main Article Content

บรรจง อูปแก้ว
อนุชา จันทรบูรณ์
วราวุฒิ โล๊ะสุข

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของมะเขือเทศเชอร์รีการค้า ในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม–กันยายน พ.ศ. 2566 ดำเนินการทดลอง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยศึกษามะเขือเทศเชอร์รีการค้าที่เหมาะสมในการผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพสำหรับปลูกในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบด้วยพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รีการค้าลูกผสมเดี่ยว จำนวน 6 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์โซลาริโน่ พันธุ์คิงฟิชเชอร์ พันธุ์โนว่า พันธุ์ฟาร์วิโอ้ พันธุ์ส้มฮอลแลนด์และพันธุ์ซันเซอร์รี โดยใช้พันธุ์โซลาริโน่ ซึ่งเป็นพันธุ์การค้าที่เกษตรกรนิยมปลูกเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ (พันธุ์ควบคุม) ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติกตาข่าย ผลการทดลองพบว่า พันธุ์มะเขือเทศเชอร์รีทั้ง 6 พันธุ์ ให้ผลผลิตต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) โดยพันธุ์คิงฟิชเชอร์และพันธุ์โซลาริโน่ เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงที่สุด โดยให้ผลผลิต 4,327.50 และ 4,092.30 กิโลกรัมต่อไร่ และการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการพบว่า พันธุ์คิงฟิชเชอร์เป็นพันธุ์ที่มีปริมาณสารไลโคปีนและปริมาณสารเบต้าแคโรทีนสูง และแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อื่น ๆ โดยมีปริมาณสารไลโคปีน 234±0.08 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ำหนักสด และมีปริมาณสารเบต้าแคโรทีน 9.35±0.80 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ำหนักสด จากการศึกษาในครั้งนี้พันธุ์คิงฟิชเชอร์และพันธุ์โซลาริโน่ เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมในฤดูกาลนี้ และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและเพิ่มความก้าวหน้าในการคัดเลือกพันธุ์ที่มีศักยภาพที่ส่งเสริมให้เกษตรกรในการปลูก รวมถึงใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาเปรียบเทียบกับฤดูกาลอื่น เพื่อพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รีให้มีสารไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนที่สูงต่อไป

Article Details

How to Cite
อูปแก้ว บ., จันทรบูรณ์ อ., & โล๊ะสุข ว. (2024). ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รีการค้า. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 21(1), 72–80. https://doi.org/10.14456/paj.2024.8
บท
บทความวิจัย

References

Anwarzai, N., Kattegoudar, J., Anjanappa, M., Sood, M., Reddy, B. A., & Kumar, M. S. (2020). Evaluation of cherry tomato (Solanum Lycopersicum L. var. cerasiforme) genotypes for growth and yield parameters. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 9(3), 459-466. doi: 10.20546/ijcmas.2020.903.053

Arias, R.,.Lee, T. C., Logendra, l., & Janrs, H. (2000). Correlation of lycopene measure by HPLC with the L*, a*, b* color readings of a hydroponic tomato and the relationship of maturity with color and lycopene content. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(5), 1697-1702. doi: 10.1021/jf990974e

Avdikos, I. D., Tagiakas, R., Tsouvaltzis, P., Mylonas, I., Xynias, I. N., & Mavromatis, A. G. (2021). Comparative evaluation of tomato hybrids and inbred lines for fruit quality traits. Agronomy, 11(3), 609. doi: 10.3390/agronomy11030609

Camejo, D., Rodríguez, P., Morales, M. A., Dell'Amico, J. M., Torrecillas, A., & Alarcón, J. J. (2005). High temperature effects on photosynthetic activity of two tomato cultivars with different heat susceptibility. Journal of Plant Physiology, 162(3), 281-289. doi: 10.1016/j.jplph. 2004.07.014

Dumas, Y., Dadomo, M., Lucca, G. D., & Grolier, P. (2003). Effects of environmental factors and agricultural techniques on antioxidant content of tomatoes. Journal of the Science of Food and Agriculture, 83(5), 369-382. doi: 10.1002/jsfa.1370

Gill, N. S., & Kaur, L. (2019). Economics of cherry tomato (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) cultivation. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 8(6), 880-881.

Gomez, K. A., & Gomez, A. A. (1984). Statistical Procedures for Agricultural Research (2nd ed.). Toronto, Canada: John Wiley and Sons, Inc.

Ilahy, R., Hdider, C., Lenucci, M. S., Tlili, I., & Dalessandro, G. (2011). Phytochemical composition and antioxidant activity of high-lycopene tomato (Solanum lycopersicum L.) cultivars grown in Southern Italy. Scientia Horticulturae, 127(3), 255-261. doi: 10.1016/j.scienta.2010.10. 001

Islam, M. R., Ahmad, S., & Rahman, M. M. (2012). Heterosis and qualitative attributes in winter tomato (Solanum lycopersicum L.) hybrids. Bangladesh Journal of Agricultural Research, 37(1), 39-48. doi:10.3329/bjar.v37i1.11175

Jeeatid, N., Modnok, J., Techawongstien, S., Lapjit, C., & Techawongstien, S. (2021). Fruit quality and carotenoids in fruits of cherry tomato (Solanum lycopersicum) grown under plant factory. Khon Kaen Agriculture Journal, 49(3), 634-642. doi:10.14456/kaj.2021.56 (in Thai)

Kamnoo, N., Chomphupoung, A., Duangphot, W., Kankaew, W., Suklert, N., & Patanodom, S. (2019). Selection of small fruit tomato varietie (Report No. 1, 1-34). Chiang Mai, Thailand: Royal Project Foundation. (in Thai)

Ketsakul, S. (2015). Tomato Production Technology. Accessed September 20, 2023. Retrieved from http://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=2158. (in Thai)

Kongampai, S., Srisuwo, N., & Phongchanta, J. (2021). Effects of tomato lycopene on physicochemical and sensory properties of mayonnaise. Proceeding of the 5th Rajamangala university of technology national conference (pp.292-300). Nakhon Si Thammarat, Thailand: Rajamangala University of Technology Srivijaya. (in Thai)

Kumar, S., Singh, V., Dubey, R. K., & Kumar, M. (2020). Screening of tomato hybrids for bacterial wilt (Ralstonia solanacearum) resistance under field condition. Electronic Journal of Plant Breeding, 11(3), 945-949. doi: 10.37992/2020.1103.153

Kumar, K., Trvedi, J., Shrma, D., & Nair, S. K. (2014). Evaluation for fruit production and quality of cherry tomato (Solanum lycopersicum L. var cerasiforme). Trends in Biosciences, 7(24), 4304-4307.

Laleye L. C., Al Hammadi, S. I., Jube, B., & Rao M. V., (2010). Assessment of lycopene content of fresh tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill.) and tomato products in the United Arab Emirates. Journal of Food Agriculture & Environment, 8(3), 142-147. doi: 10.1234/4.2010.2985

Lapjit, P. F. (2014). Problems and needs of Sida tomato production of growers in Nakhonratchasima province. Khon Kaen Agriculture Journal, 42(Suppl.3), 894-898. (in Thai)

Milutinovic, S., & Djukic, Z. (1997). Yield components and total yield of tomato sorts and hybrids. Acta Horticulturae, 462, 633-636. doi: 10.17660/ActaHortic.1997.462.95

Muttappanavar, R., Sadashiva, A. T., Singh, T. H., & Indiresh, K. M. (2015). Evaluation of F1 hybrids and their parents for growth, yield and quality in cherry tomato (Solanum lycopersicum var. cerasiforme). Journal of Horticulture Sciences, 10(1), 79-82. doi: 10.24154/jhs.v10i1.159

Nochai, K., & Pongjanta, J. (2013). Effects of tomato variety and lycopene extraction methods on physicochemical properties of tomato powder. Journal KMUTT Research & Development, 36(4), 409-421. (in Thai)

Omprasad, J., Reddy, P. S. S., Madhumathi, C., & Balakrishna, M. (2018). Evaluation of cherry tomatoes under shade net for growth and yield attributes. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, (Spec. 7), 700-707.

Panpitak, S., Suthidang, P., & Thammapat, P. (2018). Effect of ozone on the qualities changes of Sida tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) during storage under refrigeration. Prawarun Agricultural Journal, 15(2), 325-334. (in Thai)

Panthee, D. R., Cao, C., Debenport, S. J., Rodríguez, G. R., Labate, J. A., Robertson, L. D., Breksa III, A. P., van der Knaap, E., & Gardener, B. B. M. (2012). Magnitude of genotype x environment interactions affecting tomato fruit quality. HortScience, 47(6), 721-726. doi: 10. 21273/ HORTSCI.47.6.721

Petchhong, D. (2018). Effect of pre-and post-harvest calaium application on growth and fruit qualities of cherry tomato cv. Red Lady (Master’s thesis). Bangkok, Thailand: King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. (in Thai)

Prema, G., Indiresh, K. M., & Santhosha, H. M. (2011). Evaluation of cherry tomato (Solanum lycopersicum var. Cerasiforme) genotypes for growth, yield and quality traits. The Asian Journal of Horticulture, 6(1), 181-184.

Rath, S., Olempska-Beer, Z., & Kuznesof, P. M. (2009). Lycopene extract from tomato: chemical and technical assessment (CTA). Accessed September 27, 2023. Retrieved from https://www.fao.org/3/at954e/at954e.pdf

Renuka, D. M., Sadashiva, A. T., Kavita, B. T., Vijendrakumar, R. C., & Hanumanthiah, M. R. (2014). Evaluation of cherry tomato lines (Solanum lycopersicum var. Cerasiforme) for growth, yield and quality traits. Plant Archives, 14(1), 151- 154.

Resh, H. M., (2022). Hydroponic food production: a definitive guidebook for the advanced home gardener and the commercial hydroponic grower (8th ed.). Oxfordshire, United Kingdom: Taylor & Francis Group.

Riga, P., Anza, M., & Garbisu, C. (2008). Tomato quality is more dependent on temperature than on photosynthetically active radiation. Journal of the Science of Food and Agriculture, 88(1), 158-166. doi: 10.1002/jsfa.3065

Rosales, M. A., Cervilla, L. M., Sanchez-Rodrıguez, E., Rubio-Wilhelmi, M. M., Blasco, B., Rıos, J. J., Soriano, T., Castilla, N., Romero, L., & Ruiz, J. M. (2011). The effect of environmental conditions on nutritional quality of cherry tomato fruits: evaluation of two experimental Mediterranean greenhouses. Journal of the Science of Food and Agriculture, 91(1), 152–162.

doi: 10.1002/jsfa.4166.

Sinesio, F., Cammareri, M., Cammareri, Cottet, V., Fontanet, L., Jost, M., Moneta, E., Palombieri, S., Peparaio, M., del Castillo, R. R., Civitelli, E. S., Spigno, P., Vitiello, A., Navez, B., Casals, J., Causse, M., Granel, A., & Grandillo, S. (2021). Sensory traits and consumer’s perceived quality of traditional and modern fresh market tomato varieties: a study in three european countries. Foods, 10(11), 2521. doi: 10.3390/foods10112521

Singh, H., Dunn, B., Maness, N., Brandenberger, L., Carrier, L., & Hu, B. (2021). Evaluating performance of cherry and slicer tomato cultivars in greenhouse and open field conditions: yield and fruit quality. HortScience, 56(8), 946-953. doi: 10.21273/HORTSCI16003-21

Sirisom, S. (2017). Influences of water volume and irrigation frequency on yield and quality of cherry tomato grown in greenhouse (Master’s thesis). Bangkok, Thailand: Kasetsart University. (in Thai)

Thamwiriyasati, N., Chancharoen, P., & Klarod, K. (2022). Enzyme and non-enzyme antioxidant activities of cherry tomato, Sida pink tomato and big red tomato fruit extracts. Thai Science and Technology Journal, 30(1), 163-173. (in Thai)

Tinyane, P. P., Sivakumar, D., & Soundy, P. (2013). Influence of photo-selective netting on fruit quality parameters and bioactive compounds in selected tomato cultivars. Scientia Horticulturae, 161, 340-349. doi: 10.1016/j.scienta.2013.06.024

Wihong, P., Songsri, P., Suriharn, B., Lomthaisong, K., & Lertrat, K. (2014). Lycopene and beta-carotene contents in different spiny bitter gourd (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) clones. Khon Kaen Agriculture Journal, 42 (Suppl. 1,) 166-171. (in Thai)

Wongchayanun, K., & Saeng-ngoen, K. (2020). Effect of vermicompost on growth and yield of Lycopersicon esculentum. VRU Research and Development Journal Science and Technology, 15(1), 115-123. (in Thai)