เผยแพร่แล้ว: 2024-03-18

บทบาทของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร: วัสดุทางเลือกสำหรับผลิตแผ่นทำความเย็น แบบระเหย

สมพร กงนะ, คมกฤษณ์ ชูเรือง, กัญลยา มิขะมา, เสาวคนธ์ เหมวงษ์

1-9

ความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลาโจกทรายในแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย

อาภากร สกุลสถาพร, เบญจพรรณ เจริญยิ่ง, รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์

10-20

ภาวะการดื้อยาและทางเลือกในการป้องกันเห็บในปัจจุบัน

กนกวรรณ บุตรโยธี, ธราดล จิตจักร, หาญชัย อัมภาผล, เสริมวิช บุตรโยธี

21-32

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมกล้วยหอมทองเสริมสับปะรดศรีราชา

ศริสา ทวีแสง, ศรัญญา วอขวา, ธนวรรณ เพ็งชัย, ศยามน ปริยาจารย์, เอกชัย จารุเนตรวิลาส , กษมา ชารีโคตร, เพลินพิศ แจ้งโพธิ์นาค

33-43

ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รีการค้า

บรรจง อูปแก้ว, อนุชา จันทรบูรณ์, วราวุฒิ โล๊ะสุข

72-80

ผลของคุณสมบัติดินต่อสารสกัดมะแขว่นในการเสริมรสเค็ม

ปภากร สุทธิภาศิลป์, อภิรดา พรปัณณวิชญ์

81-88

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งเสริมปลาซิวแก้วตากแห้ง

จักรินทร์ ตรีอินทอง, อ้อยทิพย์ สมานรส, ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์

96-105