การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเพื่อการเกษตรโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิติ ในจังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

นิวัตร สุวรรณะ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปริมาณน้ำฝนรายเดือนเพื่อการเกษตรในจังหวัดมหาสารคาม ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิติ และเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ทั้ง 2 ตัวแบบ ได้แก่ วิธีของโฮลท์-วินเทอร์ และวิธีของบ็อกซ์-เจนกินส์ ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean absolute percentage error, MAPE) โดยศึกษาตัวแบบจากข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 120 เดือน เพื่อใช้ในการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนตุลาคม 2565 จากการศึกษาตัวแบบทั้ง 2 ตัวแบบ พบว่าตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนในจังหวัดมหาสารคาม คือตัวแบบวิธีของบ็อกซ์-เจนกินส์ เพราะให้ค่าร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยต่ำที่สุดเท่ากับ 288.68

Article Details

How to Cite
สุวรรณะ น. (2024). การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเพื่อการเกษตรโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิติ ในจังหวัดมหาสารคาม. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 21(1), 52–61. https://doi.org/10.14456/paj.2024.6
บท
บทความวิจัย

References

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C., (1994). Time series analysis: forecasting and control (3rd ed.). Englewood Cliff, New Jersey, United States: Prentice Hall Inc.

Bowerman, B. L., & O’Cannell R. T., (1993). Forecasting and time series: an applied approach (3rd ed.). Belmont, California, United States: Duxbury Press.

Department of water Resources. (2023). Rainfall. Accessed August 20, 2023. Retrieved from http://system.dwr.go.th/knowledge/index.php/th/. (in Thai)

Keerativibool, W., (2015). Foeceasting the rainfall in Mung, Nan Province. KMUTT Journal Research and Development, 38(3), 211-223. (in Thai)

Lorchirachoolnkul, V., & Jitthavech, J., (2005). Forecast techniques (3rd ed.). Bangkok, Thailand: National Institute of Development Administration. (in Thai)

Panichkitkosolkul, W., (2009). Monthly rainfall amount forecasting of meteorological stations and agrometeorological stations in Northeastern Thailand. Thai Science and Technology Journal. 17(2), 1-12. (in Thai)

Panta, C., & Sumlanrit, Y., (2017). Monthly rainfall amount forecasting in Nakhon Sawan by statistical forecasting techniques. Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Journal, 9(10), 127-142. (in Thai)

Papukdee, N., Senawong, N., & Busababodhin, P., (2019). A comparative forecasting model of monthly rainfall in the Northeast of Thailand. The Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 29(2), 302-313. (in Thai)

Upper Northeastern Meteorological Center. (2023). Weather atmosphere in Maha Sarakham Province, Thailand. Accessed August 20, 2023. Retrieved fromhttp://climate.tmd.go.th/data/province/northeastern/Maha sarakham.pdf. (in Thai)