การเข้าสู่การผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

Main Article Content

ปริยากร บุญส่ง
พิไลวรรณ ประพฤติ
ศรัณยู กาญจนสุวรรณ

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) บริบทและสถานการณ์ปัจจุบันในการผลิตข้าว (2) แรงจูงใจในการเข้าสู่การผลิตข้าวอินทรีย์ (3) ปัจจัยเชิงสาเหตุในการเข้าสู่การผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้ทั้งข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องซึ่งรวบรวมไว้โดยหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน และใช้ข้อมูลปฐมภูมิกลุ่มเกษตรที่ทำนาอินทรีย์ จำนวน 37 ราย และเจ้าหน้าที่และนักวิชาการ จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการสังเกตการณ์ ใช้สถิติอย่างง่าย และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ผลการศึกษาพบว่า มีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) เฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 1 ของพื้นที่นาทั้งหมด โดยได้รับการรับรองในระยะการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ (T3) แรงจูงใจในการเข้าสู่การผลิตข้าวอินทรีย์ประกอบด้วย (1) นโยบายในการส่งเสริมของภาครัฐและภาคเอกชน (2) สภาพแวดล้อม (3) ราคาพืชทดแทน และ (4) ราคาปัจจัยการผลิต ปัจจัยเชิงสาเหตุในการเข้าสู่การผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ประกอบด้วย (1) ความมุ่งมั่นและตั้งใจของเกษตรกร (2) การส่งเสริมของภาครัฐ (3) ผู้นำชุมชน และ (4) การสนับสนุนจากโครงการของภาครัฐ ปัจจัยเชิงสาเหตุในการไม่เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน ประกอบด้วย (1) ความยุ่งยากในระบบการตรวจรับการประเมิน (2) ความล่าช้าของเงินอุดหนุน (3) การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ (4) การขาดแคลนแรงงาน (5) การจัดจำหน่ายผลผลิต การแก้ปัญหาข้างต้นและการทำให้เกษตรกรเล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จะส่งผลให้แนวโน้มการผลิตข้าวอินทรีย์ในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพิ่มมากขึ้น

Article Details

How to Cite
บุญส่ง ป., ประพฤติ พ. ., & กาญจนสุวรรณ ศ. (2024). การเข้าสู่การผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 21(1), 62–71. https://doi.org/10.14456/paj.2024.7
บท
บทความวิจัย

References

Badgley, C., Moghtader, J., Quintero, E., Zakem, E., Chappell, M. J., Avilés-Vázquez, K., Samulon, A., & Perfecto, I. (2007). Organic agriculture and the global food supply. Renewable Agriculture and Food Systems, 22(2), 86-108. doi: 10.1017/S1742170507001640.

Borngern, D., Chaipiboon, S., Satienperakul, K., & Chulaphan, W. (2019). Accessing certified organic rice production of farmers in Chiang Mai Province. Journal of Modern Management Science, 12(2), 185-200. doi: 10.14456/jmms.2019.20 (in Thai)

Chaiubon, A., Wiseansat, A., & Pensuk, V. (2020). Factors influencing on decision making of organic, good agricultural practice or chemical rice cultivation for farmers in Ban Nong-Sok-Dao subdistrict, Nunsung district, Udon Thani Province. Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology, 8(2), 201-215. (in Thai)

Chouichom, S., & Yamao, M., (2010). Comparing opinions and attitudes of organic and non-organic farmers towards organic rice farming system in North-eastern Thailand. Journal of Organic Systems, 5(1), 25-35.

Department of Internal Trad (2021). The price of palm seedlings is skyrocketing. There is a shortage. Millions of rai of rice fields are being sold and people are flocking to plant them. Accessed August 20, 2023. Retrieved from https://palm.dit.go.th/NewsDetail.aspx?id=154. (in Thai)

Greennet. (2018). Thai organic farmers confederation PGS joins hands with the ministry of agriculture to move PGS. Accessed August 13, 2023. Retrieved from https://shorturl.asia/iVpm0. (in Thai)

Integrated Provincial Administration Committee, Songkhla Province. (2019). Songkhla provincial development plan 2018-2022, revised edition 2021. Accessed June 19, 2023. Retrieved from https://www.songkhla.go.th/files/com_news_develop_plan/2020-07_1a959e630a5165d.pdf. (in Thai)

Mendoza, T. C. (2004). Evaluating the benefits of organic farming in rice agroecosystems in the Philippines. Journal of Sustainable Agriculture, 24(2), 93-115. doi: 10.1300/J064v24n02_09

MGR online. (2014). "Agriculture Songkhla" mobilizes officers to learn fertilizer technology to reduce rice production costs. Accessed August 20, 2023. Retrieved from https://mgronline.com/south/detail/9570000019744?fbclid=IwAR3PZbimvuVHXEsIbs1zIgV6UkRKZuDSZpMt-Iaat4YJtZI56VPJzIjPnwU. (in Thai)

Naewna. (2015). Opening the results of the study of 'Ranot' rice zoning, ONESQA 9 found suitable area of 170,000 rai. Accessed August 20, 2023. Retrieved from https://www.naewna.com/local/182557. (in Thai)

National News Bureau of Thailand. (2020). Songkhla Province is ready to deal with the drought situation in the Sathing Phra Peninsula area from the shortage of water for consumption and water for agriculture. Accessed August 13, 2023. Retrieved from https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200114194008844?fbclid=IwAR1nNf3Pm6-5W-Nz6gAqHbVuCPYHwZTnXprd7OtV3BbLIgVH5oMAHbp0yJk. (in Thai)

National News Bureau of Thailand. (2021a). Certifying organic agricultural plots with participatory standards SDGs PGS. Accessed August 13, 2023. Retrieved from https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211020181803058. (in Thai)

National News Bureau of Thailand. (2021b). The ministry of agriculture and cooperatives is accelerating the payment of subsidies to farmers who produce organic rice who have not yet received the money by September. Accessed May 20, 2023. Retrieved from https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210917153937281. (in Thai)

National Organic Agriculture Development Board. (2022). Organic agriculture action plan 2023-2027. (pp. 1-9). Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives Office of Agricultural Economics. (in Thai)

Natteechao, T., Sriboonruang, P., & Rangsipaht, S. (2018). Decision on Sang Yod organic rice production of farmers in Phatthalung Province. Agricultural Science Journal, 49(2), 168-178. (in Thai)

Nstda. (2020). NSTDA/NSTDA supports ‘strengthening Songkhla farmers’ with ‘science’. Accessed August 20, 2023. Retrieved from https://www.nstda.or.th/agritec/rice-south/ (in Thai)

Office of Agricultural Economics. (2023). NESDB reveals that Thailand currently has 1.403 million rai of organic farming areas, worth 9 billion baht, ready to enter the organic farming center area at the end of the island, the first organic farming center in Thailand. Accessed August 9, 2023. Retrieved from https://shorturl.asia/U9zLx. (in Thai)

Office of Agricultural Economics. (2019). OAE responded to the organic farming policy. speed up the plan increase area to 1.3 million rai as target in 2022. Accessed August 15, 2023. Retrieved from https://shorturl.asia/HD3Se. (in Thai)

Office of Agricultural Economics. (2017). Office of agricultural economics 9 sticking to the flooded areas of Sathing Phra Peninsula, affected 23 percent of the rice area was damaged. Accessed August 13, 2023. Retrieved from https://shorturl.asia/AZlBI (in Thai)

Office of Agricultural Economics. (2008). Agricultural statistics of Thailand 2007. Accessed May 1, 2023. Retrieved from https://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/ebook/yearbook50.pdf (in Thai)

Office of the Permanent Secretary for Interior. (2022). Organic agriculture action plan 2023-2027. Accessed August 9, 2023. Retrieved from https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/book/8857-2566-2570.html. (in Thai)

Office of The Permanent Secretary for Ministry of Agricultural and Cooperatives. (2022). Basic information on important agricultural products of Songkhla Province: rice under the driving force of the BCG model in agriculture, Songkhla Province, year 2022. Accessed October 5, 2023. from https://www.opsmoac.go.th/songkhla-dwl-files-441291791960. (in Thai)

One31. (2022). Farmers lament the high cost of fertilizer in opposition to the falling rice prices, ask the government to help solve the problem. Accessed August 15, 2023. Retrieved from https://shorturl.asia/WcOoL. (in Thai)

Phitthayaphinant, P., & Tongkaemkaew, U. (2018). From chemical paddy fields to organic paddy fields on a self-sufficient path: lessons learned from the traditional crowing area for Sangyod rice in Phatthalung Province. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), 11(4), 64-74 (in Thai)

Prachachat. (2020). Drought caused 70% of rice fields to collapse, pushing up rice prices every day. Accessed August 15, 2023. Retrieved from https://www.prachachat.net/local-economy/news-440688. (in Thai)

Prince of Songkla University. (2018). President’s report Prince of Songkla University June 2012 – May 2018. Accessed August 9, 2023. Retrieved from https://shorturl.asia/vEh9w. (in Thai)

Rice Department. (2017). Guidelines for the implementation of the organic rice production promotion project in 2017. Accessed August 15, 2023. Retrieved from http://123.242.173.131/pathumthani_news/attach_file/img229.pdf (in Thai)

Rice Family Thailand. (n.d.). Organic rice. Accessed August 9, 2023. Retrieved from https://www.thairicedb.com/rice.php?cid=3&fbclid=IwAR0JV07roeJCqguNuHa1LRFvtpwiuWopK98Q5fHmtrKopyddDtYPeKt42Ss (in Thai)

Sae-ui, S. (2017). Guidelines for the management of agricultural zones for important agricultural products, zoning: rice, Ranot district, Songkhla Province. Bangkok, Thailand: Office of Agricultural Economics. (in Thai)

Saraban Songkhla. (2015). Songkhla governor opens knowledge transfer day event to start the production season of 2015 on reducing the cost of rice production. Accessed August 9, 2023. Retrieved from https://www.songkhla.go.th/news/detail/3004. (in Thai)

Shea, K., Possingham, H. P., Murdoch, W. W., & Roush, R. (2002). Active adaptive management in insect pest and weed control: intervention with a plan for learning. Ecological Applications, 12 (3), 927-936. doi: 10.1890/1051-0761(2002)012[0927:AAMIIP]2.0.CO;2

Songkhla Provincial Agricultural Extension Office. (2020). Land use information. Accessed June 19, 2023. Retrieved from http://www.songkhla.doae.go.th/?p=8032. (in Thai)

Tatitalapa, D., Kaewtaphan, P., & Rattanasermpong, M. (2023). Creating a prototype of the organic farmer leadership council with the participation of farmers in Bueng Ka Sam sub-district, Nong Suea district, Pathum Thani Province. The Journal of Research and Academics, 6(6), 283-300. (in Thai)

Thailand Development Research Institute. (2010). Project to study guidelines for supply chain and logistics management of agricultural products. Accessed May 20, 2023. Retrieved from https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2012/09/a148.pdf. (in Thai)

Thansettakij. (2020). Ask for a million rai of organic rice subsidies. Accessed May 20, 2023. Retrieved from https://www.thansettakij.com/business/422410. (in Thai)