บทบรรณาธิการ

            วารสารวิจััยมหาวิทยาลััยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่15 ฉบับที่่ 2 ประกอบด้วยบทความวิจััยที่ น่าสนใจและมี ประโยชน์ทางด้านวิชาการ ทั้งในทางด้านเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร นิติวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้  ผ่านการตรวจพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำของวารสารฯ ตรงกับสาขาวิชาของบทความวิจััย สำหรับบทความวิจััยที่ลงตี พิมพ์ในฉบับ มาจากหลากหลายสาขาวิชา และหลากหลายหน่วยงาน จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และนักวิจััยสนใจได้ส่งบทความวิจััยมาลงตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งในปัจจุบันมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งสำหรับคณาจารย์ ที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาต้องมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ ตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการจบการศึกษาได้

            ทางวารสารวิจััยมหาวิทยาลััยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ สำหรับนักวิจััย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาในการตรวจประเมินแก้ไขบทความวิจััย คณาจารย์และนักวิจััยที่ได้ส่งบทความวิจััยมาลงตีพิมพ์เผยแพร่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจััดเตรียมต้นฉบับทุกท่าน จนทำให้วารสารวิจััยมหาวิทยาลััยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

                                        ขอขอบพระคุณ
                     รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
   บรรณาธิการวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Published: 31-12-2022