บทบรรณาธิการ

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) ฉบับนี้มีบทความวิจัยส่งมาลงตีพิมพ์น้อย ทางบรรณาธิการจึงรู้สึกเสียดายโอกาสของคณาจารย์และนักวิจัย เนื่องจากวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกแม้ในปีนี้จะยังอยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 แต่ก็ยัง สามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ ไปส่งขอผลงานทางวิชาการได้ เนื่องจากบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารฯ นั้น ได้ผ่านการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารฯ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 อีกทั้งในส่วนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สามารถส่งบทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระมาตีพิมพ์เพื่อจบการศึกษาได้ ในการนี้จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ได้ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเข้าสู่ กระบวนการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งนี้ในส่วนของทาง คณะผู้จัดทำวารสารฯ จะได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกท่านส่งบทความเพื่อมาลงตีพิมพ์ในวารสาร วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกต่อไป                             

                                           รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา

                                                       บรรณาธิการวารสารวิจัย

                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Published: 30-06-2023