วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์รูปแบบระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ของปี ช่วงเดือน (มกราคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 2 ของปี ช่วงเดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม) ขอบเขตเนื้อหาของผลงานวิชาการที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ 4 สาขา  ได้แก่

          1.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          1.2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science) ได้แก่ ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โภชนาการ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          1.4 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Engineering and Architecture) ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Published: 2022-06-23