วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research Article)
บทความวิชาการ (Review Article) โดยเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-4142 (Online)
ตั้งแต่ ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

       ดาวน์โหลดบทความฉบับที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม >> ที่นี่

        ค่าดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ประจำปี 2560 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่า Journal Impact Factor = 0.113 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ให้อยู่ในกลุ่มที่

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (2564): พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

การลดต้นทุนการใช้เอนไซม์กลูโคอะไมเลสในกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังด้วยเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae MGT1/1

เพชรดา ทองเงิน, นันทนา บำรุงเชื้อ, ปัณณธร ทวีเทพไทกุล, ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์, ธนพล ธนากรโยธิน, พงศธร ประภักรางกูล, Joo Shun Tan, สุกัญญา พึ่งจะแย้ม

35-46

ผลของระดับความเค็มต่ออัตราการกินอาหารต่อวันของปูทะเล (Scylla paramamosain)

วาสนา อากรรัตน์, ณสมนตร์ มีแก้ว, ภัครมัย สุวรรณกิจ, อนุรักษ์ สุขดารา

58-64

ดูเล่มทุกฉบับ