วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research Article)
บทความวิชาการ (Review Article) โดยเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-4142 (Online)
ตั้งแต่ ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

       ดาวน์โหลดบทความฉบับที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม >> ที่นี่

        วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 - 2567 ครั้งที่ 3 (2565 - 2567) ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1

ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2024): เดือนมกราคม - เมษายน 2567

การผลิตกระถางต้นไม้ย่อยสลายจากปุ๋ยหมักกากขี้แป้ง

กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์, ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น, ระริน เครือวรพันธุ์, อุไรวรรณ สุกยัง, เตือนใจ ปิยัง

1-12

การพัฒนาเม็ดไข่มุกที่มีแป้งมันม่วงญี่ปุ่นเป็นส่วนประกอบ

วิภาวดี พันธ์หนองหว้า, ศกลวรรณ หวังเป็น , กฤษติกา คุตะวรรณ

13-22

การศึกษาทางทฤษฎีของการตรวจจับแอนไอออนด้วยการสร้างพันธะไฮโดรเจนและฮาโลเจนกับ รีเซ็ปเตอร์อนุพันธ์เอไมด์

ธนวัชร์ สมตัว , บรรจบ วันโน , จันทร์จิรา วงศ์สุวรรณ์ , วัลฤดี เสียงล้ำ , อภิวันทน์ สุวรรณพันธ์

23-33

ผลของวิธีการสกัดต่อปริมาณฟีนอลิครวม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ สารสกัดจากใบกระท่อม (Mitragyna speciosa) ที่สกัดด้วยเอทานอล

วิมลรัตน์ อินศวร, ศีลณัฎฐ์ วิเศษสมบัติ , ธนิสร กรเลิศวานิช, ธีรพงศ์ เดชวุ่น , ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น

34-41

องค์ประกอบผลจับและการเลือกจับสัตว์น้ำของลอบพื้นบ้านในแม่น้ำชี บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี

ชุษณ รัตนวรรณ , อัจฉรา จุฑาเกตุ , ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ , ทวนทอง จุฑาเกตุ

55-70

ดูทุกฉบับ