วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research Article)
บทความวิชาการ (Review Article) โดยเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-4142 (Online)
ตั้งแต่ ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

       ดาวน์โหลดบทความฉบับที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม >> ที่นี่

        วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 - 2567 ครั้งที่ 3 (2565 - 2567) ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1

ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (2024): เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2567

การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่ออัตราการให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ต่างกันของมันสำปะหลัง 2 พันธุ์ที่มีรูปแบบการแตกกิ่งที่ต่างกัน

อนนท์ จันทร์เกตุ, อารียา โคทาลิน , สุมิตรา ไชยลือชา , นทีทิพย์ สวัสดิ์รักษา , ปรียานุช ลาขุนทด

1-15

การสังเคราะห์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลและสมบัติทางไฟฟ้าของ CeO2 นาโนคลัสเตอร์

จีรภัทร นุตริยะ สโตนเนอร์, อรทัย ทุมทัน, สุพล สำราญ, ศุภกร ภู่เกิด

16-24

การพัฒนากล่องกระดาษรักษ์โลกจากวัสดุเหลือใช้จากอ้อย

นันทวัน หัตถมาศ, มลฤดี โอปมาวุฒิกุล, กัญญา ภัทรกุลอมร, นัฐพงษ์ ทองปาน, ลัดดาวัลย์ จำปา, พรอารีย์ ศิริผลกุล

25-38

ความหลากหลายและการกระจายตัวของสีดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ (Tabebuia rosea (Bertol.) DC.) ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ธีรนาฏ กาลปักษ์, เสาวณี คงศรี, นันทนัช อนันทาวุฒิ, วชิรญา อิ่มสบาย, อัญมณี อาวุชานนท์

49-62

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิมัลชันบำรุงผิวจากสารสกัดขมิ้นชันและสารสกัดสมอพิเภก

นำพล แปนเมือง , ฉัตรชนก นุกูลกิจ, ศิรินทิพย์ พรมเสนมา , วริษฎา ศิลาอ่อน , ปภาภัสสร์ ธีรพัฒนวงศ์, กัญจนภรณ์ ธงทอง, เพชรัตน์ รัตนชมภู, ทัณฑิกา แก้วสูงเนิน, ยลดา ศรีเศรษฐ์, วรินท์ โอนอ่อน, จรินยา ขุนทะวาด, ภัทรานิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์

63-73

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ปริมาณฟีนอลิกรวม และปริมาณฟลาโวนอยด์รวม ของสารสกัดหยาบจากผลและใบสมอไทย

ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, จตุพร พนัสโณทัย , อัจฉรา แก้วน้อย , เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์ , อาวุธ หงษ์ศิริ , บุญหลง ศรีบัว , กวินท์ สาสาย

74-86

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดไผ่จืดต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักชนิด HCT116

รัษฎา ประภาสะวัต, สริดาพา บุญศรีกุล, เบญญาลักษณ์ มูลหล้า, ทัศนีย์ ศรีโพธิ์, ชลวัชร ชัยชาญ, ภัชรี พิมาลรัมย์, กานต์ชนก สุขบท, อัญชลี ระวังการ

87-96

ผลของสารเติมและกระแสไฟเชื่อมต่อความแข็งของโลหะเชื่อมในกระบวนการเชื่อมอาร์กใต้ฟลักซ์

นราธิป สุพัฒน์ธนานนท์, ปริญญวัตร ทินบุตร, สำเภา โยธี, ธีรวุฒิ ศรีพันธ์ชาติ

97-109

อาการและการจัดการกับอาการของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด

อมรรัตน์ นธะสนธิ์, สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์, ชลิยา วามะลุน, โสภิต ทับทิมหิน, สายรุ้ง ประกอบจิตร

110-125

ดูทุกฉบับ