การสุขาภิบาลอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

จิราภรณ์ หลาบคำ
จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
วิษณีย์ แก่นคง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาสุขาภิบาลอาหาร ความรู้และการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินทางด้านกายภาพของโรงอาหาร ตรวจการปนเปื้อนทางด้านชีวภาพโดยใช้   SI-2 และประเมินความรู้และการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 25 คน โดยใช้แบบสอบถาม ศึกษาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ถึง เดือนมีนาคม 2557 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา


 ผลการศึกษาพบว่า โรงอาหารไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ 1) ความแข็งแรงของโต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร 2) ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ต้องผูกผ้ากันเปื้อน ผู้ปรุงต้องเก็บผมโดยใส่หมวกหรือเน็ทคลุมผม ร้อยละ 75.0 เท่ากัน ส่วนการปนเปื้อนทางด้านชีวภาพพบว่า มีการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารมากที่สุด รองลงมา คือ มือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะสัมผัสอาหาร ร้อยละ 80.0, 75.0, 58.3 ตามลำดับ ส่วนความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในภาพรวมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80.0 และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในภาพรวมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 88.0 ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับสุขลักษณะของโรงอาหาร การตรวจสอบคุณภาพอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร เพื่อปรับปรุงอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป


 

Article Details

บท
บทความวิจัย