การพัฒนาเกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิคบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์

Main Article Content

ณัฐภณ หรรษกรคณโชค

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาเกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิคบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเกมที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและคะแนนหลังการทดสอบด้วยเกมที่พัฒนาขึ้น 4) เพื่อประเมินคุณภาพของเกมที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ 5) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเกมทายคำศัพท์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 27 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีเครื่องมือในการวิจัย คือ 1) เกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิคบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ 2) แบบทดสอบก่อนทดสอบเกมและแบบทดสอบหลังทดสอบเกม 3) แบบประเมินคุณภาพของเกมทายคำศัพท์ด้านเทคนิคและเนื้อหา 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเกมทายคำศัพท์ ซึ่งสถิติในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้วิจัยสามารถพัฒนาเกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิคบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ได้ 2) ประสิทธิภาพของเกมที่พัฒนาขึ้นนั้นมีค่าประสิทธิภาพที่ 1.18 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 1.00 ของเมกุนแกนส์ 3) คะแนนของนักศึกษาหลังทดสอบด้วยเกมมีคะแนนเฉลี่ยที่ 43.30 คะแนนและก่อนทดสอบด้วยเกมมีคะแนนเฉลี่ยที่ 36.67 คะแนน 4) ผลการประเมินคุณภาพของเกมที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี่ต่อเกมทายคำศัพท์อยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] Spring NEWS. 2019. Thai language, Thailand ranks 74 th out of 100 countries. https://www.springnews.co.th/alive/570757 Accessed 05 September 2019. (in Thai)
[2] Exam English. 2019. The TOEIC exam https://www.examenglish.com/TOEIC/index.php Accessed 06 September 2019.
[3] ETS. 2018. 2018 Report on Test Takers Worldwide. https://www.ets.org/s/toeic/pdf/2018-report-on-test-takers-worldwide.pdf Accessed 06 September 2019.
[4] Kritdanan Mailthong. 2000. Education Technology and Innovation. Bangkok : Chulalongkorn University Press. (in Thai)
[5] Pinyaphat Thasanattrakung. 2016. Development of application language learning media for children on mobile device. Thesis, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. (in Thai)
[6] Siriwan Panyakad. 2008. The Relationship Between Violence in On-line Game Media and Aggressive Behavior of Teenagers in Chiang Mai Province. MA. Thesis, Chiang Mai University. (in Thai)
[7] Pananthorn Chatchawarat and Doruedee Phetkwang. 2009. Type of computer game. In : Proceeding of the Ministry of Public Health 2009. Bangkok, Thailand. (in Thai)
[8] Aura-infotech. 2019. What is TOEIC?. http://www.aura-infotech.com/toeicprogram.htm Accessed 05 September 2019.
[9] Toeic Chiang Mai. 2005. Bulletin of Information. Chiang Mai : Toeic Chiang Mai Press. (in Thai)
[10] Kirthika.B, Prabhu.S and Visalakshi.S 2015. Android Operating System : A Review. International Journal of Trend in Research and Development. 2 (5) : 2394-9333.
[11] Chantima Phiromkraipak. 2009. The Development of computer games in mathematics entitled fraction for Prathomsuksa 5 students. Thesis, Nakhon Ratchasima Rajabhat University. (in Thai)
[12] Worachet Arcade. 2009. Brain computer for cerebral palsy. Thesis, King Mongkut’s University of Technology North Bangokok. (in Thai)
[13] Bundit Anuyahong. 2018. A study of ability in TOEIC test taking related to English speaking for communication of TNI students. In : 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR) Bangkok, Thailand. (in Thai)
[14] Opendurian. 2019. Type of Vocabulary TOEIC. https://www.opendurian.com/news/toeic_vc_business/ Accessed 07 September 2019. (in Thai)
[15] Richard Rouse III 2005. Game Design Theory & Practice Second Edition” in Computer game programming. Texas : Worldware