เผยแพร่แล้ว: 2020-08-31

ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารโดยกระบวนการหมักแบบไร้ออกซิเจน

วัฒนณรงค์ มากพันธ์, อุดม ทิพย์รักษ์, ทศพล แสนศรี, ศักดินันท์ แก้วดำ, วรรธนศักดิ์ สุขสง

116-122