การพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว กรณีศึกษา หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

Main Article Content

อัตพล คุณเลิศ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการ์ตูน 3 มิติ โดยนำเสนอผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาของศูนย์คชศึกษาและสภาพแวดล้อมของศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ จากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ ตำราและเอกสารที่ทางศูนย์ได้รวบรวมไว้ เพื่อนำมาออกแบบและนำเสนอเป็นเรื่องราวแบบการ์ตูน 3 มิติ โดยแบ่งเนื้อหาการนำเสนอออกเป็น 10 ฉาก จากนั้นนำเนื้อหาที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่านเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจด้านการนำเสนอเนื้อหา ผลของการประเมินพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.00 จากนั้นนำการ์ตูน 3 มิติเข้าสู่แอปพลิเคชัน Zappar เพื่อนำเสนอในรูปแบบของเทคโนโลยีความจริงเสริม และนำระบบไปเผยแพร่ ณ ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง อ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลจากการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวน 200 คน พบว่าระดับความพึงพอใจของการใช้งานแอปพลิเคชันมีค่าเฉลี่ยที่ 4.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันสามารถสร้างแรงจูงใจและมีผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] Jantapong, S. and Pornphatphanaisakul, K. 2016.
Thailand's tourism service sector: Importance, challenge, and Sustainability, Episode 2. https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article11_11_58.pdf. Accessed 1 May 2018. (in Thai)
[2] Tourism Authority of Thailand. 2016. 2016 ASEAN
Community: if we hold on together. http:// th.aectourismthai.com/content2/3309. Accessed 1 May 2018. (in Thai)
[3] Travel MThai. 2015. The world's largest elephant
village, Surin province. http://travel.mthai.com
/region/northeast/57348.html. Accessed 20 May 2018. (in Thai)
[4] Buhalis, D and Yovcheva, Z. 2015. Augmented
Reality in Tourism 10 unique applications explained. https://thinkdigital.travel/wp-content/ uploads/2013/04/10-AR-Best-Practices-in-Tourism.pdf. Accessed 20 May 2018. (in Thai)
[5] Pariyawatid, P. 2015. Effecting Augmented Reality
Code of Chinese Vocabularies Lesson for Grade 3 Students at Tessaban 2 Wattaninarasamosorn School. M.Ed. Thesis, Songkla University. (in Thai)
[6] Tubphea, P. 2012. The development of
augmented reality multimedia package about the structure and functioning of the heart for Mathayomsuksa 5 students. M.Ed. Thesis, Naresuan University. (in Thai)
[7] Information and Communications Technology
Group, Surin Provincial Office. 2014. Ban Ta Klang Elephant Village. http://surin.go.th. Accessed 20 May 2018. (in Thai)
[8] Taosiri, P. 2010. Augmented Reality. Executive
Journal. 28(2): 169-175. (in Thai)
[9] Boriwatanan, N. 2014. Augmented Reality. https://www.ebooks.in.th/ebook.aspx?bid=30348.
Accessed 20 May 2018. (in Thai)
[10] Zappar Ltd. 2016. Zappar. www.zappar.com. Accessed 20 May 2018. (in Thai)
[11] TurboSquid. 2018. 3D Models for Professionals. www.turbosquid.com. Accessed 20 May 2018
[12] Limpinan, P. 2019. Promoting Mahasarakham
Tourism by using Augmented Reality. Journal of Information Technology Management and Innovation 6(1): 8-16. (in Thai)
[13] Arkaphati, C. and Fuengchoonuch, N. 2019. The
Development Application for Recommendation Tourist Attractionsin Nakhonchaiburin Provincial Cluster by Using Augmented Reality Technology. In: Proceedings of the 10th Hatyai National and International Conference, 12-13 July 2019. Hatyai, Thailand.