การใช้โมบายแอปพลิเคชันสำหรับตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

Main Article Content

สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดบูรณาการเทคโนโลยีและตลาดสินค้าเกษตรในชุมชน โดยประยุกต์โมบายแอปพลิเคชันที่มีการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรสู่ตลาดออนไลน์ การดำเนินงานวิจัยอาศัยกรณีศึกษาชุมชนผักและสมุนไพรของภาคอีสาน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผักและสมุนไพร ทั้งนี้ข้อมูลสมาชิกของชุมชนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ปลูก ผู้เลี้ยง ผู้ซื้อผู้ขาย และ ผู้สนใจ การเชื่อมโยงข้อมูลจากโมบายแอปพลิเคชันสู่ตลาดออนไลน์ดำเนินการด้วยการจัดเก็บข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดียซึ่งเป็นแหล่งตลาดออนไลน์ของสมาชิก นอกจากนี้ระบบยังสามารถนำทางอัตโนมัติสู่สถานประกอบการที่เป็นสมาชิกผ่านแผนที่ออนไลน์ โมเดลนี้นำเสนอระบบที่ทำงานบนอุปกรณ์แอนดรอยด์เพื่อความสะดวกแก่การใช้งานและการพกพารวมถึงการนำทางอัตโนมัติ ทั้งนี้โมบายแอปพลิเคชันได้รับการประเมินการออกแบบและพัฒนาระบบ พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานจากผู้ใช้ 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้ใช้ทั่วไปที่อยู่ในชุมชนผักและสมุนไพรของภาคอีสาน ผลการประเมิน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินผลการใช้งานอยู่ในระดับดี ผู้ใช้ทั่วไปประเมินผลการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าแนวคิดของระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ชุมชนสามารถเชื่อมโยงสินค้าเกษตรสู่ตลาดออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยอาศัยระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นตัวกลางการเชื่อมต่อ นอกจากนี้การนำทางสู่สถานประกอบการผ่านแผนที่ออนไลน์ด้วยอุปกรณ์โมบายยังช่วยอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าเกษตรชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ในอนาคตนอกจากเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแล้วโดยกลไกของตลาดสามารถควบคุมราคาและคุณภาพของสินค้าได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] S. Kemp, “Digital 2020: THAILAND,” Datareportal, 2020. [Online]. Available: https://datareportal.com/reports/digital-2020-thailand. [Accessed: 21-Apr-2020].
[2] D. R. Reid, “Courting the consumer: Consumer preferences and engagement with social-media marketing and horticultural businesses,” 2020.
[3] A. Samoggia, A. Bertazzoli, and A. Ruggeri, “Food retailing marketing management: social media communication for healthy food,” Int. J. Retail Distrib. Manag., vol. 47, no. 9, pp. 928–956, 2019, doi: 10.1108/IJRDM-08-2018-0178.
[4] K. N. MOHAMED, “E- commerce : Effect of network Infrastructures and Mobile phones for Agriculture in India – overview,” Int. J. Res. Anal. Rev., vol. 6, no. 1, pp. 278–283, 2019.
[5] H. Shen, “An original design of fresh agricultural products e-commerce platform based on Mobile Internet,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 569, no. 4, 2019, doi: 10.1088/1757-899X/569/4/042051.
[6] W. Ma, R. Q. Grafton, and A. Renwick, “Smartphone use and income growth in rural China: empirical results and policy implications,” Electron. Commer. Res., 2018, doi: 10.1007/s10660-018-9323-x.
[7] E. T. D. A. (ETDA), “Value of e-commerce survey in Thailand 2017 (in thai),” 2017.
[8] A. Suvittawat, “Passions and enthusiams of small and medium enterprises (SMES): A case study of Nakorn Ratchasima province, Thailand,” Entrep. Sustain. Issues, vol. 6, no. 3, pp. 1369–1379, 2019, doi: 10.9770/jesi.2019.6.3(22).
[9] K. Prem et al., “The effect of control strategies to reduce social mixing on outcomes of the COVID-19 epidemic in Wuhan, China: a modelling study,” Lancet Public Heal., vol. 2667, no. 20, pp. 1–10, 2020, doi: 10.1016/s2468-2667(20)30073-6.
[10] J. E. Hobbs, “Food supply chains during the COVID‐19 pandemic,” Can. J. Agric. Econ. Can. d’agroeconomie, no. April, pp. 1–6, 2020, doi: 10.1111/cjag.12237.
[11] T. J. Richards and B. Rickard, “COVID‐19 impact on fruit and vegetable markets,” Can. J. Agric. Econ. Can. d’agroeconomie, pp. 1–6, 2020, doi: 10.1111/cjag.12231.
[12] S. Nuanmeesri, “Mobile application for the purpose of marketing, product distribution and location-based logistics for elderly farmers,” Appl. Comput. Informatics, pp. 1–9, 2019, doi: 10.1016/j.aci.2019.11.001.
[13] VDEVSOFT Co. Ltd., “Kaset Deal (Version 0.1.9) [Mobile application software].” 2020.
[14] C. Kusalasaiyanon and N. Erdvimaluang, “The Human Resource Development by Monozukuri Towards Thailand 4.0 of SMEs,” J. King Mongkut’s Univ. Technol. North Bangkok, vol. 29, no. 4, pp. 686–699, 2019, doi: 10.14416/j.kmutnb.2019.10.003.
[15] P. Apinantham, S. Wisuttipaet, P. Attavinijtrakarn, and T. Boonyasopon, “The Development of an Essential Competency Model for Managers of Online Businesses in the Digital Economy,” J. King Mongkut’s Univ. Technol. North Bangkok, vol. 30, no. 1, pp. 159–169, 2020, doi: 10.14416/j.kmutnb.2019.12.006.
[16] Google, “Get Started with Google Maps APIs,” Google, 2020. [Online]. Available: https://developers.google.com/maps/get-started/. [Accessed: 24-Apr-2020].
[17] G. A. Vazquez-Martinez, J. L. Gonzalez-Compean, V. J. Sosa-Sosa, M. Morales-Sandoval, and J. C. Perez, “CloudChain: A novel distribution model for digital products based on supply chain principles,” Int. J. Inf. Manage., vol. 39, no. August 2017, pp. 90–103, 2018, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2017.12.006.
[18] S. Mejjaouli and R. F. Babiceanu, “Cold supply chain logistics: System optimization for real-time rerouting transportation solutions,” Comput. Ind., vol. 95, pp. 68–80, 2018, doi: 10.1016/j.compind.2017.12.006.
[19] M. Soysal, J. M. Bloemhof-Ruwaard, R. Haijema, and J. G. A. J. van der Vorst, “Modeling a green inventory routing problem for perishable products with horizontal collaboration,” Comput. Oper. Res., vol. 89, pp. 168–182, 2018, doi: 10.1016/j.cor.2016.02.003.
[20] S. Hartati, K. B. Seminar, and S. Sutrisno, “Navigation Mobile Apps Utilization and K-MACS Algorithm for VRPTW Model of Fruits Distribution,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 557, no. 1, 2019, doi: 10.1088/1757-899X/557/1/012005.
[21] A. Nurrifqhi, S. Widowati, and M. Imrona, “Agricultural Information Application Design using User Centered Requirements Engineering,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 1367, p. 012017, Nov. 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1367/1/012017.