การสร้างสมภาคเชิงเส้นในการเข้ารหัสด้วยตัวเลข 10 หลัก

Main Article Content

Supaporn Saduakdee

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างสมภาคเชิงเส้นในการเข้ารหัสด้วยตัวเลข 10 หลัก และแสดงเงื่อนไขที่ทำให้เลขโดดในแต่ละหลักของรหัสผลลัพธ์สองรหัสไม่ซ้ำกัน และ 2) แสดงรหัสผลลัพธ์ที่ได้จากสมภาคเชิงเส้นในการเข้ารหัสด้วยตัวเลข 10 หลักที่กำหนด การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทฤษฎี โดยผู้วิจัยจะสร้างทฤษฎีบทและพิสูจน์ทฤษฎีบทเพื่อยืนยันว่าเป็นจริง แล้วสร้างสมภาคเชิงเส้นในการเข้ารหัสจากทฤษฎีบทที่ได้ ซึ่งใช้ความรู้ทางทฤษฎีจำนวนเรื่องสมภาค และสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง ผลการวิจัยพบว่า สมภาคเชิงเส้นในการเข้ารหัสด้วยตัวเลข 10 หลักที่สร้างขึ้น มีตัวแปรต้นคือ จำนวนหลักของรหัสผลลัพธ์ และเลขโดดในแต่ละหลักของตัวเลข และตัวแปรตามคือ เลขโดดในแต่ละหลักของรหัสผลลัพธ์ และได้เงื่อนไขที่ทำให้เลขโดดในแต่ละหลักของรหัสผลลัพธ์สองรหัสไม่ซ้ำกัน นอกจากนี้ ยังได้รหัสผลลัพธ์จากสมภาคเชิงเส้นในการเข้ารหัสด้วยตัวเลข 10 หลักที่กำหนด และได้รหัสผลลัพธ์จากตัวเลขที่ซ้ำ 1 หลัก ซ้ำ  หลัก ไม่ซ้ำ 1 หลัก และไม่ซ้ำ  หลัก กับตัวเลขที่กำหนด เมื่อ  แทนจำนวนหลักของรหัสผลลัพธ์ ซึ่งผลเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] Composition of communication.
https://sites.google.com/site/it504249220/xngkh-prakxb-khxng-kar-suxsar. Accessed 18 June 2020. (in Thai)
[2] Cryptographic.
file:///C:/Users/HP%20i5/Downloads/%E0%B9%80%E0%B8%98_%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%92%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%83%E0%B9%80%E0%B8%99%258%20(1).pdf. Accessed 18 June 2020. (in Thai)
[3] Singhirannusorn, K. 2010. Discontinuous Mathematics Part 5–6. MY MATHS 63: 6–11. (in Thai)
[4] Chaimuang, P., Khummanee, S. and Puangpornpitak, S. 2012. An Improvement of the S/key One Time Password (OTP) using a BASE64 Data Encodement. Journal of Information Technology 8(2): 1–7. (in Thai)
[5] Suwansa, A., Puangpornpitak, S., Thamsirarak, P. and Khaeypudsa, A. 2015. Security Enhancement of One Time Password Technology, Bangkok, National Research Council of Thailand. (in Thai)
[6] Ketpittaya, T. 2018. A Study of Security Password Benefit’s Perception, Security Password Protection Difficulty’s Perception, and Security Password Setting’s Attitude Affecting Employees’ Behavior on Security Password in Stock Exchange of Thailand. Independent research, M.B.A., Graduate School, Bangkok University. (in Thai)