ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

นิชนันท์ สุวรรรกูฏ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 397 ราย อายุระหว่าง 19-60 ปี รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ไคสแควร์ ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุของ อสม.อยู่ในระดับปานกลาง จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า การรับรู้นโยบายการดูแลผู้สูงอายุ จำนวนปีของการเป็น อสม. ความรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนของครอบครัว และ การสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุของ อสม. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ คือ ในการพัฒนาสมรรถนะ อสม. อาจต้องเพิ่มจำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม และเพิ่มช่องทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ด้านนโยบาย การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน หรืออื่นๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวของ อสม. ในการให้ช่วยให้บริการด้านสุขภาพ


 


 


 


 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

Department of Older Persons. 2019. Older statistics of Thailand. http://www.dop.go.th/th. 10 April 2020. (in Thai)

National Statistics Office Thailand. 2014. Older statistics of Thailand. Available from: http://www.nso.go.th/sites/2014. 10 April 2020. (in Thai)

UNFPA. 2011. Impact demographic change in Thailand. https://thailand.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/demographic%20eng.pdf. Assessed 17 Feb 2021.

National Health security office (NHSO). (2017). Long term care. https://www.nhso.go.th/frontend/page-contentdetail.aspx?CatID=MTE1MQ==. Assessed 17 Feb 2021.

Office of the National Economic and Social Development Board. The twelfth National Economic and Social Development Plan 2017-2021. Office of the Prime Minister. Bangkok.

National Health Security Office. Guideline to management Long term care Funding. https://www.nhso.go.th/frontend/page-contentdetail.aspx?CatID=MTE2Mw==. Assessed 17 Feb 2020. (in Thai)

Nutchanart N, Petcharak S, Chaovalit S. 2018. A competencies development of village health volunteers of Suphan Buri Province. Journal of MCU Peace Studies. 6(2): 768-78.

Jukchai P, Khuneepong A, Changkaew. 2017. Factors affecting the performance of village health volunteers (VHVs) of family care teams, Pathum Thani Province. Journal of Public Health Nursing. 31(1): 16-28.

Jitbantad W, Ruangput P, Sahairak S, Warapeang W. 2017. Capacity building of community volunteers to be case manager of community dwelling elderly with disabilities. http://www.kb.hsri.or.th/dspace/. Assessed 12 December 2020.

Nakrukamphonphatn S, Suwannakoot N, Natason A. 2019. Experienced of village health volunteer to take care for patients in the community. Journal of Science &Technology, Ubonratchathani University. 21(1): 109-16.

Kitreerawutiwong K, Kitreerawutiwong N. 2018. The development direction for long term-care giver in community. Journal of Nursing and Health Care. 36(4): 15-24. (in Thai)

Green IW, Kreuter MW. 2005. Health program planning: An educational and ecological approach. (4thed). New York: Emily Barrosse.

Jankaew P. 2012. The participation of village health volunteers on disabled rehabilitation in Langu District, Satun Province. Journal of Yala Rajabhat University. 7(1): 73-84. (in Thai)

Natason A, Sehaphun N, Pinthong P. 2021. The effect of health information media toward nutritional knowledge, attitude toward food, food behavior and nutritional status in semi-rural community. UBRU Journal for Public Health Research. 1(2): 41-57. (in Thai)

Theerakarn B. 2016. Expected and Actual Roles of Phichit Health Volunteers as Community Health Managers Assessed through Self- and Public Health Officials’ Evaluations. Journal of Health Science. 25(1): 23-30. (in Thai)

Ministry of Public Health. (2017). Guidelines and criteria for selection and evaluation of the work. Nonthaburi. Sitthichok.