กองบรรณาธิการ (ยกเลิก)

เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการจัดทำไฟล์รายชื่อกองบรรณาธิการ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอแก้ไขข้อความในไฟล์รายชื่อกองบรรณาธิการ
เป็นฉบับปัจจุบัน >>>ดาวน์โหลดที่นี่

ไฟล์รายชื่อกองบรรณาธิการฉบับแก้ไข

สารบัญ

คำแนะนำผู้เขียน

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-31

การลดต้นทุนการใช้เอนไซม์กลูโคอะไมเลสในกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังด้วยเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae MGT1/1

เพชรดา ทองเงิน, นันทนา บำรุงเชื้อ, ปัณณธร ทวีเทพไทกุล, ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์, ธนพล ธนากรโยธิน, พงศธร ประภักรางกูล, Joo Shun Tan, สุกัญญา พึ่งจะแย้ม

35-46

ผลของระดับความเค็มต่ออัตราการกินอาหารต่อวันของปูทะเล (Scylla paramamosain)

วาสนา อากรรัตน์, ณสมนตร์ มีแก้ว, ภัครมัย สุวรรณกิจ, อนุรักษ์ สุขดารา

58-64