การวิเคราะห์รูปแบบการตกจากที่สูงโดยใช้โปรแกรมแทรกเกอร์

Main Article Content

ปัญญ์ชิตา สุจริต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระยะจุดตกด้วยโปรแกรมแทรกเกอร์ และทดสอบทฤษฎีการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์โดยการยิงหุ่นให้ตกจากอาคารสูง 11 เมตร โดยที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำต่อหุ่น และมีแรงภายนอกมากระทำต่อหุ่นขนาด
4, 5, 6 และ 7 บาร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ Pearson Correlation ผลวิจัยพบว่า ระยะจุดตกตามแนวระดับเฉลี่ย 2.41, 2.47, 3.05, 2.59 และ 2.48 เมตร ตามลำดับ เมื่อมีแรงที่กระทำต่อหุ่นขนาด 6 และ 7 บาร์ ระยะจุดตกจะใกล้กับอาคารมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการยิงหุ่นไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบหมุน การทดสอบทฤษฎีการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ทุกแรงที่กระทำต่อหุ่นเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะจุดตก ความเร็ว และเวลา พบว่ามีความสัมพันธ์กันเป็นไปตามทฤษฎีการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
และสามารถประมาณการเพื่อหาความเร็วของการตกจากที่สูงโดยใช้สมการ vx= 0.70 sx (sy)-1/2 + 0.30

Article Details

บท
บทความวิจัย