ตัวแบบการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควัน ของประเทศไทย

Main Article Content

อุปริฏฐา อินทรสาด

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาสำหรับพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควันของประเทศไทยแบบรายเดือน และเพื่อพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควันประจำปี พ.ศ. 2565 โดยใช้ข้อมูลปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควันจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 130 ค่า ข้อมูลทั้งหมดถูกแบ่งเป็น 2 ชุด โดยข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 118 ค่า ใช้สำหรับสร้างตัวแบบสำหรับการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา โดยเทคนิคที่เลือกใช้สร้างตัวแบบมี 3 วิธี ได้แก่ วิธีการของบอกซ์-เจนกินส์ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของโฮลต์ และวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของวินเทอร์แบบบวก ส่วนข้อมูลชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 12 ค่า นำมาใช้ประเมินความแม่นยำของตัวแบบพยากรณ์ โดยใช้เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) เป็นเกณฑ์ในการประเมิน ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบที่มีความแม่นยำมากที่สุด คือ ตัวแบบที่สร้างด้วยวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของวินเทอร์แบบบวก โดยให้ค่า MAPE ต่ำที่สุด เท่ากับ 11.33% เมื่อใช้ตัวแบบดังกล่าวพยากรณ์การส่งออกยางแผ่นรมควันในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 แบบรายเดือน พบว่าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 มีปริมาณการส่งออกสูงสุด เท่ากับ 53,910,618.14 กิโลกรัม และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 มีปริมาณการส่งออกต่ำสุด เท่ากับ 38,888,915.11 กิโลกรัม

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Admin, C. 2019. Industrial Drop. https://numismaticliteraryguild.org. Accessed 30 November 2021. (in Thai)

Business information center. 2019. Rubber Exports of Thailand. http://www.thaibiz.net. Accessed 30 November 2021. (in Thai)

Sowcharoensuk, C. 2019. Processing Rubber Industry. https://km.raot.co.th/uploads/dip/userfiles/1_km/IO_Rubber_190617_TH_EX.pdf. Accessed 30 November 2021. (in Thai)

Office of Agricultural Economics. 2019. Export. https:// impexp.oae.go.th. Accessed 30 November 2021. (in Thai)

Rubber Authority of Thailand. 2018. Rib Smoked Sheet. http://www. raot.co.th. Accessed 30 November 2021. (in Thai)

Taesombat, S. 2006. Quantitative Forecasting. Bangkok: Kasetsart University Press. (in Thai)

Box, G.E.P. and et al. 2016. Time Series Analysis: Forecasting and Control, 5th Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Riansut, W. 2016. Forecasting Natural Rubber Latex Price. Science and Technology Journal. 24(2): 211-214. (in Thai)

Montgomery, D.C., Jennings, C.L. and Kulahci, M. 2008. Introduction to Time Series Analysis and Forecasting. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Rajakovich, D. and Vladimirov, V. 2009. Prediction markets as a medical forecasting tool: Demand for hospital services. The Journal of Prediction Markets. 3(2): 78-106.

Choopradit, B. and Chaipitak, C. 2018. Forecasting model for mango export volumes of Thailand. Naresuan University Journal: Science and Technology. 26(2): 74-85. (in Thai)

Jatuporn, C. and Sukprasert, P. 2016. Forecasting models for rubber production and export quantity of Thailand. Khon Kaen Agriculture Journal. 44(2): 219-228. (in Thai)

Saetern, M. 2016. Rubber History. https://sites.google.com/site/manlikasaetern/prawati-khxng-yangphara. Accessed 30 November 2021. (in Thai)

Riansut, W. 2016. Forecasting model for the export values of rubber wood and furniture of Thailand. Burapha Science and Technology Journal. 24(3): 108-122. (in Thai)