ผลของอาหารมีชีวิตและอาหารไมโครเอนแคปซูเลทต่ออัตรารอดของกุ้งมดแดง Rhynchocinetes durbanensis (Gordon, 1936)

Main Article Content

ศิริวรรณ ชูศรี
วิชญา กันบัว
บัณฑิต ยวงสร้อย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของชนิดอาหารมีชีวิต และอาหารไมโครเอนแคปซูเลท ต่ออัตรารอดของลูกกุ้งมดแดง Rhynchocinetes durbanensis (Gordon, 1936) การทดลองเป็นแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยมี 5 ชุดการทดลองซึ่งใช้อาหารเลี้ยงกุ้งมดแดงที่แตกต่างกัน โดยแต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้ำ ชุดการทดลองแต่ละชุดประกอบด้วย อาร์ทีเมียแรกฟัก (ชุดการทดลองที่ 1) โรติเฟอร์ Brachionus rotundiformis (ชุดการทดลองที่ 2) อาร์ทีเมียแรกฟักร่วมกับโรติเฟอร์ (ชุดการทดลองที่ 3) อาหารไมโครเอนแคปซูเลท (ชุดการทดลองที่ 4) และ อาหารไมโครเอนแคปซูเลทร่วมกับอาร์ทีเมียแรกฟัก (ชุดการทดลองที่ 5) การทดลองเริ่มตั้งแต่กุ้งมดแดงฟักจนถึงลูกกุ้งมีอายุ 28 วัน (4 สัปดาห์) โดยในระยะเวลาดังกล่าวทำการเก็บข้อมูลอัตรารอดของลูกกุ้งมดแดง และคุณภาพของน้ำ ผลการทดลองพบว่ากุ้งมดแดงในชุดการทดลองที่ 5 มีอัตรารอดสูงสุด โดยมีอัตรารอดในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 เท่ากับ 73.33±3.46, 73.33±4.00, 60.00±4.36 และ 54.43±4.16 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ในขณะที่ไม่พบกุ้งมดแดงในชุดการทดลองที่ 2 และ 4 รอดตายตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 และ 2 ตามลำดับ ส่วนค่าคุณภาพของน้ำระหว่างการทดลองมีค่าใกล้เคียงกันในทุกชุดการทดลอง ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าอาหารที่เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกกุ้งมดแดงคืออาหารไมโครเอนแคปซูเลทร่วมกับอาร์ทีเมียแรกฟัก

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

วิชญา กันบัว, ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.วิชญา กันบัว 

บัณฑิต ยวงสร้อย, ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย

References

Moazzam, M., Ahmed, S. and Kazmi, Q.B. 2020. Occurrence of Caridian shrimp Rhynchocinetes durbanensis Gordon, 1936 (Crustacea: Decapoda: Caridea) along Pakistan coast. International Journal of Biology and Biotechnology. 17(4): 735-755.

Chace F.A. Jr. 1997. The Caridean Shrimps (Crustacea: Decapoda) of the Albatross Philippine Expedition, 1907-1910, Part 7: Families Atyidae, Eugonatonotidae, Rhynchocinetidae, Bathypalaemonellidae, Processidae and Hippolytidae. Washington, DC: Smithsonian Institution Press.

Office of Marine and Coastal Resources Conservation. 2013. A Quide to Diversity of Marine and Coastal Life of Koh Tao, Surat Thani Province. Bangkok: O.S. Printing House. (in Thai)

Sawatpeera, S. and et al. 2013. Marine Ornamental Decapods Trade in Thailand. Research report, Burapha University. (in Thai)

Calado, R. 2008. Marine Ornamental Shrimp: Biology, Aquaculture and Conservation. Oxford: Wiley-Blackwell.

Kolkovski, S., Koven, W. and Tandler, A. 1997. The mode of action of Artemia in enhancing utilization of microdiet by gilthead seabream Sparus aurata larvae. Aquaculture. 155: 193-205.

Koven, W. and et al. 2001. Advances in the development of microdiets for gilthead seabream, Sparus aurata: A review. Aquaculture. 194: 107-121.

Govoni, J.J., Boehlert, G.W. and Watanabej, Y. 1986. The physiology of digestion in fish larvae. Environmental Biology of Fishes. 16: 59–77.

Holme, M.H., Zeng, C. and Southgate, C. 2009. A review of progress toward development of a formulated microbound diet for mud crab, Scylla serrata, larvae and their nutritional requirements. Aquaculture. 286: 164-175.

Choosri, S., Phuangsanthia, W. and Prathumyot, J. 2020. Development and Elementary Nursing of Dancing Shrimp, Rhynchocinetes durbanensis (Gordon, 1936). Research report, Burapha University. (in Thai)

Yuferra, M., Pascual, E. and Fernandez-DiaZ, C. 1999. A highly efficient microencapsulated food for rearing early larvae of marine fish. Aquaculture. 177: 249-256.

AOAC. 2000. Official Method of Analysis of AOAC International. 17th edition, the Association Official Analytical Chemists. Gaithersburg, MD: AOAC International.

Conklin, D. and et al. 1980. A successful purified diet for the culture of juvenile lobsters: The effect of lecithin. Aquaculture Journal. 21: 243-249.

Canavate, J.P. and Fernandez-Diaz, C. 1999. Influence of co-feeding larvae with live and inert diets on weaning the sole Solea senegalensis onto commercial dry feeds. Aquaculture. 174: 255-263.

Yufera, M., Fernandez-Diaz, C. and Pascual, E. 2005. Food microparticles for larval fish prepared by internal gelation. Aquaculture. 248: 253-262.

Baskerville-Bridges, B. and Kling, L.J. 2000. Early weaning of Atlantic cod (Gadus morhua) larvae onto a microparticulate diet. Aquaculture. 189: 109-117.

Clarissa, LM. 2003. Larviculture of marine species in Southeast Asia: Current research and industry prospects. Aquaculture. 227: 293-304.

Oungern, D. and et al. 2015. Effects of Larval Density, Rotifer Density and Weaning Age on Survival Rate and Growth of Mandarinfish, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) Larvae. Research report, Burapha University. (in Thai)

Wittenrich, M.L. 2007. The Complete Illustrated Breeder’s Guide to Marine Aquarium Fishes. Neptune City, NJ: T.F.H. Publications.

Chaweepack, S., Chaweepack, T. and Muenthaisong, B. 2015. Effects of artemia feeding to production, survival rate and development period to post larva of mantis shrimp (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798). In: Proceedings of the 53rd Kasetsart University Annual Conference, 3-6 February 2015. Bangkok, Thailand. (in Thai)