ผลของอุณหภูมิการเผาต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา ของนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีโซลเจล

รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์, วรุตม์ คุณสุทธิ์, ธีระวิทย์ พลโคกก่อง, ปัฐพงศ์ เทียมตรี, สุวนันท์ โสมะมี, เสาวณีย์ สายบุตร

72-80

ไบโอชาร์ (วัสดุมหัศจรรย์) : การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ และศักยภาพการประยุกต์ใช้งาน

กรกนก โกศล , ศศิธร ศรีอ่อน, พรรณพรรธน์ จำปาแพง , สายันต์ แสงสุวรรณ

89-104