ผลของโปรแกรมการฝึกการเตรียมความพร้อมแบบจำเพาะเจาะจงก่อนการซ้อมกีฬาต่อสมรรถภาพทางการกีฬาและความแม่นยำในการชู๊ตลูกบาสเกตบอลในอาสาสมัครนักกีฬาบาสเกตบอล

Main Article Content

บดินทร์ คุ้มโนนชัย
บารมี อังศิริกุลธำรง
ณัฐมนต์ สุภเดช
ณัฏฐณิชา แก่นพิทักษ์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการฝึกนักกีฬาบาสเกตบอลยังขาดการฝึกซ้อมที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับการพัฒนาการเสริมพลังกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และการเตรียมการเคลื่อนไหว โปรแกรมการฝึกการเตรียมความพร้อมแบบจำเพาะเจาะจงก่อนการซ้อมกีฬาเป็นโปรแกรมที่ออกแบบใหม่ที่รวบรวมหลายทักษะในการฝึกเข้าด้วยกัน เพื่อเชื่อมโยงความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และการเคลื่อนไหวเข้ากับความเร็ว โปรแกรมดังกล่าวทำให้เกิดการทำงานและพลังของกล้ามเนื้อที่มากที่สุดในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกการเตรียมความพร้อมแบบจำเพาะเจาะจงก่อนการซ้อมกีฬาในการเพิ่มความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไว ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ความสามารถในการทรงตัว ความสามารถในการกระโดด และความแม่นยำในการชู๊ตลูกบาสเกตบอลในอาสาสมัครนักกีฬาบาสเกตบอล ในการศึกษานี้ อาสาสมัครนักกีฬาบาสเกตบอลทั้งหมด 34 คน (ชาย 26 คน และหญิง 8 คน) ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 28.35 ± 5.16 ปี เข้ารับการฝึกโปรแกรมการเตรียมความพร้อมแบบจำเพาะเจาะจงก่อนการซ้อมกีฬาเป็นเวลา 3 ครั้ง/สัปดาห์ ทั้งหมด 8 สัปดาห์ และติดตามผลคงค้างหลังการฝึก 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการกระโดด ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ความสามารถในการทรงตัว และความแม่นยำในการชู๊ตลูกบาสเกตบอล และมีการลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยของความเร็ว และความคล่องแคล่วว่องไวหลังการฝึกเป็นเวลา 6 และ 8 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับค่าพื้นฐาน นอกจากนี้ยังพบว่าผลของการฝึกสามารถคงอยู่ได้เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังจากการฝึก การศึกษาชี้ให้เห็นว่าโปรแกรมการฝึกการเตรียมความพร้อมแบบจำเพาะเจาะจงก่อนการซ้อมกีฬาสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางการกีฬา และความแม่นยำในการชู๊ตลูกบาสเกตบอลในนักกีฬาบาสเกตบอลได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

International Olympic Committee. 2015. Basketball: History of basketball at the Olympic. https://stillmed.olympic.org/AssetsDocs/OSC%20Section/pdf/QR_sports_summer/Sports_olympiques%20_basketball%20_eng.pdf. Accessed 10 November 2022.

Wachatcharin, P. 2009. Thai Basketball Sports Handbook for the Media. Ph.D. Dissertation, Burapha University. (in Thai)

Wissel, H. 2011. Basketball-Steps to Success. 3rd edition. Champaign, IL: Human Kinetics.

Javorek, I.S. 1995. Yearly plan of preparation for basketball and volleyball conditioning. Strength and Conditioning Journal. 17(3): 68-72.

McInnes, S.E. and et al. 1995. The physiological load imposed on basketball players during competition. Journal of Sports Sciences. 13(5): 387-397.

Ortega, E. and et al. 2006. Differences between winning and losing teams in youth basketball games (14-16 Years Old). International Journal of Applied Sport Sciences. 18(2): 1-11.

Weatherly, J. and Schinck, C. 1996. Preparing a basketball player for NBA camp. Strength and Conditioning Journal. 18(6): 12-17.

Thepprasit, K. 1998. Techniques and Skills of Basketball. Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)

Bouteraa, I. and et al. 2020. Effects of combined balance and plyometric training on athletic performance in female basketball players. Journal of Strength and Conditioning Research. 34(7): 1967-1973.

Nikolic, A. 2018. Plyometric basketball training. Turkish Journal of Kinesiology. 4(4): 101-105.

Asadi, A., Saez de Villarreal, E. and Arazi, H. 2015. The effects of plyometric type neuromuscular training on postural control performance of male team basketball players. Journal of Strength and Conditioning Research. 29(7): 1870-1875.

Gabriel, D.A., Kamen, G. and Frost, G. 2006. Neural adaptations to resistive exercise: Mechanisms and recommendations for training practices. Sports Medicine. 36(2): 133-149.

Rodríguez-Rosell, D. and et al. 2016. Effects of 6 weeks resistance training combined with plyometric and speed exercises on physical performance of pre-peak-height-velocity soccer players. International Journal of Sports Physiology and Performance. 11(2): 240-246.

O'Sullivan, K. and et al. 2012. The effect of dynamic sitting on the prevention and management of low back pain and low back discomfort: a systematic review. Ergonomics. 55(8) :898-908.

Su, H. and et al. 2017. Acute effects of foam rolling, static stretching, and dynamic stretching during warm-ups on muscular flexibility and strength in young adults. Journal of Sport Rehabilitation. 26(6): 469-477.

Behara, B. and Jacobson, B.H. 2017. Acute effects of deep tissue foam rolling and dynamic stretching on muscular strength, power, and flexibility in division I linemen. Journal of Strength and Conditioning Research. 31(4): 888-892.

Myer, G.D. and et al. 2006. The effects of plyometric vs. dynamic stabilization and balance training on power, balance, and landing force in female athletes. Journal of Strength and Conditioning Research. 20(2): 345-353.

Zacharakis, E.D. and et al. 2020. Effect of balance and proprioceptive training on balancing and technical skills in 13-14-year-old youth basketball players. Journal of Physical Education and Sport. 20(5): 2487-2500.

Rodríguez-Rosell, D. and et al. 2017. Effects of light-load maximal lifting velocity weight training vs. combined weight training and plyometrics on sprint, vertical jump and strength performance in adult soccer players. Journal of Science and Medicine in Sport. 20(7): 695-699.

Stojanovic, E. and et al. 2017. Effect of plyometric training on vertical jump performance in female athletes: A systematic review and meta-analysis. Sports Medicine. 47(5): 975-986.

Lehnert, M. and et al. 2013. The effects of a 6-week plyometric training program on explosive strength and agility in professional basketball players. Acta Gymnica. 43: 7-15.

Mohr, A.R., Long, B.C. and Goad, C.L. 2014. Effect of foam rolling and static stretching on passive hip-flexion range of motion. Journal of Sport Rehabilitation. 23(4): 296-299.

Santos, E. and Janeira, M. 2011. The effects of resistance training on explosive strength indicators in adolescent basketball players. Journal of Strength and Conditioning Research. 26(10): 2641-2647.

Draganovic, A. and Markovic, S. 2011. Influence of plyometric training on the development of leg explosive strength. Proceedings. 3: 183-188.

Shaji, J.T. and Isha, S. 2009. Comparative analysis of plyometric training program and dynamic stretching on vertical jump and agility in male collegiate basketball player. Al Ameen Journal of Medical Sciences. 2(1): 36-46.

Khazai, L. and Hematfar, A. 2015. Comparison of two short-term of weight and plyometric training on vertical jump of young female basketball players. Asian Journal of Multidisciplinary Studies. 3(1): 213-215.

Sharma, D. and Multani, N.K. 2012. Effectiveness of plyometric training in the improvement of sports specific skills of basketball players. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy. 6(1): 77-82.

Asadi, A. and Arazi, H. 2012. Effects of high-intensity plyometric training on dynamic balance, agility, vertical jump and sprint performance in young male basketball players. Journal of Sport and Health Research. 4(1): 35-44.

Bavli, O. 2012. Comparison the effect of water plyometrics and land plyometrics on body mass index and biomotorical variables of adolescent basketball players. International Journal of Sport and Exercise Science. 4(1): 11-14.

Panwar, N. and et al. 2014. Effect of wobble board balance training program on static balance, dynamic balance & triple hop distance in male collegiate basketball athlete. International Journal of Physiotherapy and Research. 2(4): 657-662.

Mancha, D. and et al. 2019. Physical fitness in basketball players: A systematic review. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 59(9) :1513-1525.