การประเมินความรุนแรงของเชื้อราก่อโรคแมลงไอโซเลตท้องถิ่นต่อหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura Fabricius) ในสภาพห้องปฏิบัติการ และการเพิ่มปริมาณสปอร์ด้วยเมล็ดธัญพืช

Main Article Content

เดือนเพ็ญ วงค์สอน
พรนภา บุญถึง
สุรชัย รัตนสุข
เบญญา แสนมหายักษ์
เยาวพา ความหมั่น

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรุนแรงของเชื้อราก่อโรคในแมลงไอโซเลตท้องถิ่นต่อหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura Fabricius) ในสภาพห้องปฏิบัติการ และเพื่อประเมินการเพิ่มปริมาณสปอร์ด้วยเมล็ดธัญพืช จากการแยกเชื้อราก่อโรคแมลงจากตัวอย่างดินที่รวบรวมได้จากพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ได้เชื้อรา Metarhizium spp. จำนวน 11 ไอโซเลต (MetNM_M4/3, MetNM_M7/3, MetNM_M8/6, MetNM_M10/2, MetNM_M11/1, MetNM_JKR14/2, MetNM_JKR16/3, MetNM_JKR17/2, MetNM_JKR18/4, MetNM_JKR19/4 และ MetNM_NBM10/3) และเชื้อรา Beauveria bassiana จำนวน 1 ไอโซเลต (BbNM_CC1/1) เมื่อนำเชื้อราที่แยกได้ทั้งหมดมาศึกษาการเจริญของเส้นใยบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) เป็นเวลา 21 วัน พบว่าเชื้อราไอโซเลต MetNM_M7/3 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉลี่ยมากที่สุด (78.00 มิลลิเมตร) ส่วนเชื้อรา B. bassiana ไอโซเลต BbNM_CC1/1 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉลี่ยน้อยที่สุด (45.50 มิลลิเมตร) จากการนำเชื้อราที่แยกได้ทั้งหมดมาทดสอบความสามารถในการเข้าทำลายหนอนกระทู้ผักในสภาพห้องปฏิบัติการ โดยการพ่นสารแขวนลอยสปอร์ของเชื้อราที่มีความเข้มข้น 1x108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ให้กับหนอนกระทู้ผักวัย 3 พบว่าไอโซเลต BbNM_CC1/1 ทำให้มีการตายสะสม และการติดเชื้อสะสมของหนอนกระทู้ผักมากที่สุด (96.67%) เมื่อนำไอโซเลต BbNM_CC1/1 มาทดสอบการเพิ่มปริมาณสปอร์บนเมล็ดธัญพืช (ข้าวฟ่าง, ข้าวเปลือก, ข้าวโพด, ข้าวโพดบดหยาบ และข้าวสารหัก) โดยการเพาะเลี้ยงเชื้อราบนเมล็ดธัญพืชเป็นเวลา 7, 14 และ 21 วัน พบว่าเชื้อราสร้างสปอร์ได้มากที่สุดบนข้าวสารหัก (4.10 x 108 สปอร์ต่อกรัม) เมื่อเลี้ยงเชื้อราเป็นเวลา 21 วัน การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเชื้อรา B. bassiana ไอโซเลต BbNM_CC 1/1 มีความรุนแรงสูงที่สุดในการทำลายหนอนกระทู้ผักในสภาพห้องปฏิบัติการ ดังนั้นจึงมีความน่าสนใจที่จะนำไปทดสอบต่อในสภาพเรือนทดลอง และแปลงปลูกต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chari, M.S. and Patel, N.G. 1983. Cotton leaf worm Spodoptera litura (Fab.), its biology and integrated control measures. Cotton Development. 13: 7-8.

Siriphongtangmun, S. and et al. 2016. Pests of Vegetables, Mushrooms and Flowering Plants. Nonthaburi: Printing House of the Agricultural Co-operative Federation of Thailand, Ltd. (in Thai)

Mochida, O. 1973. Two important pests, Spodoptera litura (F.) and Spodoptera littoralis (Boisduval) on various crops: morphological discrimination of the adult, pupal and larval stages. Applied Entomology and Zoology. 8: 205-214.

Matintarangson, N. 2021. Effect of weed crude extract from Asteraceae as the oral toxicity and growth inhibition on common cutworm. Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University. 23(2): 12-17. (in Thai)

Isenring, R. 2010. Pesticides reduce biodiversity. Pesticides News. 88: 4-7.

Mitra, A., Chatterjee, C. and Mandal, F.B. 2011. Synthetic chemical pesticides and their effects on birds. Research Journal of Environmental Toxicology. 5(2): 81-96.

Nicolopoulou-Stamati, P. and et al. 2016. Chemical pesticides and human health: the urgent need for a new concept in agriculture. Frontiers in Public Health. 4: 1-8.

Sarwar, M. and Salman, M. 2015. Insecticides resistance in insect pests or vectors and development of novel strategies to combat its evolution. International Journal of Bioinformatics and Biomedical Engineering. 1(3): 344-351.

Abbas, N. and et al. 2014. Resistance of Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) to profenofos: Relative fitness and cross resistance. Crop Protection. 58: 49-54.

Whalon, M.E., Mota-Sanchez, D. and Hollingworth, R.M. 2008. Analysis of global pesticide resistance in arthropods. In: Whalon, M.E., Mota-Sanchez, D. and Hollingworth, R.M. (eds.) Global Pesticide Resistance in Arthropods. Wallingford: CAB International.

Bhatt, P., Thodsare, N. and Srivastava. R.P. 2014. Toxicity of some bioactive medicinal plant extracts to Asian army worm, Spodoptera litura. Journal of Applied and Natural Science. 6(1): 139-143.

Samson, R.A., Evans, H.C. and Latge, J.P. 1988. Atlas of Entomopathogenic Fungi. Berlin: Springer Verlag.

Thackar, J.R.M. 2002. An Introduction to Arthropod Pest Control. Cambridge: Cambridge University Press.

Um, M. and et al. 2018. A review on the use of entomopathogenic fungi in the management of insect pests of field crops. Journal of Entomology and Zoology Studies. 6(1): 27-32.

Aw, K.M.S. and Hue, S.M. 2017. Mode of infection of Metarhizium spp. fungus and their potential as biological control agents. Journal of Fungi. 3(30): 2-20.

Altinok, H.H., Altinok, M.A. and Koca, A.K. 2020. Mode of action of entomopathogenic fungi. Current Trends in Natural Sciences. 8(16): 117-124.

Bidochka, M.J., Kasperskl, J.E. and Wild, G.A.M. 1998. Occurrence of the entomopathogenic fungi Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana in soil from temperate and near northern habitats. Canadian Journal of Botany. 76: 1198-1204.

Humber, R.A. 2012. Identification of entomopathogenic fungi. In: Lacey, L.A. (ed.) Techniques in Invertebrate Pathology. London: Academic Press.

Han, H.J. and et al. 2012. Virulence of entomopathogenic fungi Metarhizium anisopliae and Paecilomyces fumosoroseus for the microbial control of Spodoptera exigua. Journal of Microbiology. 18(9): 385-390.

Natongkham, A. and et al. 2010. The efficiency of Northeastern isolates of green muscardine fungi Metarhizium spp. on controlling economic insect pests. KKU Research Journal. 15(10): 930-940. (in Thai)

Thaochan, N. and Sausa-Ard, W. 2017. Occurrence and effectiveness of indigenous Metarhizium anisopliae against adults Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) (Diptera: Tephritidae) in Southern Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 39(3): 325-334.

Sepulveda, M. and et al. 2016. Molecular, morphological and pathogenic characterization of six strains of Metarhizium spp. (Deuteromycotina: Hyphomycetes) for the control of Aegorhinus superciliosus (Coleoptera: Curculionidae). Chilean Journal of Agricultural Research. 76: 77-83.

Deb, L., Thangaswamy, R. and Monika, H. 2017. Growth of Beauveria bassiana in different solid media. Trends in Biosciences. 10(23): 4815-4817.

Indriyanti, D.R., Mahmuda, S. and Slamet, M. 2017. Effect of Beauveria bassiana doses on Spodoptera litura mortality. International Journal of Scientific & Technology Research. 6(09): 206- 210.

St. Leger, R.J., Staples, R.C. and Roberts, D.W. 1991. Entomopathogenic isolates of Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana and Aspergillus flavus produce multiple extracellular chitinase isozymes. Journal of Invertebrate Pathology. 61: 81-84.

St. Leger, R.J. and et al. 1996. Construction of an improved mycoinsecticide overexpressing a toxic protease. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 93: 6349-6354.

Malarvannan, S. and et al. 2010. Laboratory evaluation of the entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana against the tobacco caterpillar, Spodoptera litura Fabricius (Noctuidae: Lepidoptera). Journal of Biopesticides. 3(1 Special Issue): 126-131.

Baskar, K. and et al. 2012. Larvicidal and growth inhibitory activities of entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana against Asian army worm, Spodoptera litura Fab. (Lepidoptera: Noctuidae). Journal of Entomology. 9: 155-162.

Sirimungkararat, S. 2018. Insect Pathology and Application. Khon Kean: KKU Printing House. (in Thai)

Bugti, G.A. and et al. 2020. Entomopathogenic fungi: Factors involved in successful microbial control of insect pests. European Journal of Entomology. 17: 74-83.

Seema, Y., Neeraj, T. and Krishan, K. 2013. Mass production of entomopathogens Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae using rice as a substrate by diphasic liquid-solid fermentation technique. International Journal of Advanced Biological Research. 3: 331-335.

Vats, S., Singh, R.K. and Singh, B. 2015. Mass production of Beauveria bassiana (NCIM No.1300) fungal spores on cereal grains and agro-industrial residues. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 6(1): 57-60.

Rai, R., Pandey, R. and Tamta, A.K. 2021. Mass multiplication of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana with agroindustrial wastes. Indian Journal of Entomology. 83(4): 644-645.

Mar, T.T. and Lumyong, S. 2012. Conidial production of entomopathogenic fungi in solid state fermentation. KKU Research Journal. 17(5): 762-768.

Jaronski, S.T. and Mascarin, G.M. 2017. Mass production of fungal entomopathogens. In: Lacey, L.A. (ed.) Microbial Control of Insect and Mite Pests. London: Academic Press.

Taylor, B. and et al. 2013. Yield and germination of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana when grown on different rice preparations. Journal of Stored Products Research. 53: 23-26.